Aby doszło do wygaśnięcia stosunku pracy, urzędnik służby cywilnej musi zostać skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. Zgodnie z art. 9 kodeksu karnego czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Natomiast czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Czytaj także: Czy urzędnik może się rozstać z pracodawcą z dnia na dzień

Jednak także skazanie urzędnika za przestępstwo popełnione nieumyślnie albo za wykroczenie, które jak wskazuje prof. K .Rączka (Ustawa o służbie cywilnej – Komentarz LexisNexis Warszawa 2010 r.) podważają zaufanie do urzędnika jako osoby realizującej część imperium państwowego, co oznaczać może utratę przez niego nieposzlakowanej opinii. A tym samym stanowić podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Przy czym, pracodawca nie ma tu pola manewru: utrata przez urzędnika sc nieposzlakowanej opinii stanowi, przesłankę obligatoryjnego wypowiedzenia stosunku pracy.

O utracie nieposzlakowanej opinii przez urzędnika sc decyduje samodzielnie dyrektor generalny urzędu, który zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną w urzędzie. A sam zainteresowany może ewentualnie odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy wnosząc o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach lub o odszkodowanie. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ust spory o roszczenie ze stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, w tym rozwiązania stosunku pracy z powodu utraty nieposzlakowanej opinii, będzie rozstrzygał sąd pracy. Odwołanie od wypowiedzenia wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego stosunek pracy. Tak stanowi art. 264 kp, który ma tu na mocy art. 9 ust.1 usc zastosowanie.

— Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: Art.4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559)