To podstawowe założenie projektu nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich, złożonego w Sejmie przez grupę posłów PiS. „Aktualnie Skarb Państwa nie posiada instrumentów prawnych pozwalających mu na skuteczną ingerencję w procesy własnościowe w spółkach handlowych, w których władaniu pozostają nieruchomości położone w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których nie posiada on jednocześnie większości udziałów lub akcji. Tymczasem procesy te mają istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa" - czytamy w uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy.

Potrzebę zmian posłowe PiS argumentują potrzebami energetycznymi. W uzasadnieniu czytamy, że nie można całkowicie wykluczyć, iż w ich następstwie dojdzie do zmaterializowania się niebezpieczeństwa przejęcia kontroli nad infrastrukturą służącą do przeładunków nośników energii przez podmioty, które nie będą zainteresowane w zapewnieniu ciągłego i efektywnego funkcjonowania tejże infrastruktury zgodnie z interesem kraju.

Czytaj więcej

Wielkie zyski właścicieli tankowców. Wszystko przez sankcje przeciwko Rosji

Autorzy projektu podkreślają, że nieruchomości położone w graniach tych portów, na których znajduje się infrastruktura służąca do przeładunków nośników energii, w tym węgla energetycznego, jest obecnie często własnością, lub też znajduje się w użytkowaniu wieczystym, bądź też jest dzierżawiona przez spółki handlowe, w których Skarb Państwa nie posiada większości udziałów lub akcji (w przeciwieństwie do spółek akcyjnych, które zarządzają portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów).

Autorzy projektu proponują dodanie w ustawie o portach i przystaniach morskich art. 3d, w którym przewidziano rozwiązanie pozwalające Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, na skorzystanie z prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółce handlowej, która jest właścicielem nieruchomości położonej w granicach portu podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Rada Ministrów będzie mogła również, na uzasadniony wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, upoważnić inny podmiot, w tym spółkę handlową z większościowym udziałem Skarbu Państwa, do wykonywania prawa pierwokupu.