W komunikacie prasowym Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o powołaniu zespołu do spraw zapewnienia ochrony drzew i krzewów. Ma on łączyć środowiska naukowe, eksperckie, rządowe, samorządowe i pozarządowe.

Zadaniem zespołu będzie opracowanie narzędzi prawnych, które mają pozwolić skutecznie chronić zieleń przed nieuzasadnioną wycinką lub jej zniszczeniem – w tym m.in. w sytuacji prowadzenia inwestycji w jej otoczeniu. Zespół przeanalizuje i uporządkuje także propozycje zmian legislacyjnych, zgłaszane przez różne grupy społeczne. Ekspertki i eksperci przygotują założenia do rozporządzenia, które będzie określało metody wykonywania prac w obrębie korzeni, pnia, korony drzewa lub w obrębie korzeni, pędów krzewu.

Kryteria wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów do zmiany?

Zespół ma skupić się m.in. na definicji drzewa, jego uszkodzenia i zniszczenia; wysokości i sposobie naliczania kar administracyjnych za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa; kryteriach wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów; regulacjach w zakresie nasadzeń zastępczych, kompensacji strat spowodowanych przez wycinkę drzew; działaniach na rzecz zachowania istniejących drzew i krzewów w procesie inwestycyjnym; zasadach informowania o planowanym usunięciu drzewa lub krzewu.

W ramach prac przeanalizowane zostaną także zasady ochrony zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rewizji będą podlegały też przepisy regulujące ochronę drzew i krzewów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków i na terenach cmentarnych — czytamy na stronie MKiŚ. 

Czytaj więcej

Moratorium na wycinkę drzew to początek zmian w polskich lasach