Takie zmiany przewiduje projekt noweli kodeksu cywilnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obecnie prawo dopuszcza możliwość orzekania o niegodności dziedziczenia zwłaszcza w razie popełnienia przez krewnego czynów wysoce niemoralnych, ale sądy ostrożnie z tego narzędzia korzystają. Resort uważa jednak, że zasadne jest dodanie kolejnej przesłanki niegodności dziedziczenia w postaci uporczywego niewykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub uchylania się od sprawowania opieki nad nim.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: małżonkowie nie mogą napisać wspólnie ostatniej woli

Druga zmiana ma ograniczyć krąg dalszych spadkobierców ustawowych. W sytuacji gdy brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, spadek przypada w częściach równych dziadkom spadkodawcy lub ich zstępnym. Wyłączone od dziedziczenia zostałyby dalsze pokolenia.

Kolejne rozwiązanie ma chronić Skarb Państwa i gminy jako spadkobierców ustawowych (gdy zmarły nie miał bliskich krewnych lub nie ma spadkobierców testamentowych), aby nie musiały spłacać długów zmarłego ponad miarę. Proponuje się, by spadkobiercy ustawowi niemogący odrzucić spadku odpowiadali za długi tylko ze spadku, tj. mienia wchodzącego w jego skład.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe