Chodzi o szkoły specjalne i Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, których funkcjonowanie, zgodnie z informacjami resortu, pozostaje bez zmian. 

To znacz, że w tych placówkach, o trybie nauki zdecyduje dyrektor placówki.

Podczas ogłaszania nowych obostrzeń nigdy nie wspomina się o szkołach specjalnych, a po wczorajszej konferencji, media posługują się określeniem "wszyscy uczniowie będę uczyć się zdalnie", co nie jest zgodne z prawdą.

Nauczyciele i pracownicy szkół specjalnych, ale również rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wyrażają niezrozumienie, dlaczego od początku pandemii, z nieznanych przyczyn pomija się ich podczas ogłaszania obostrzeń, a placówki te są traktowane inaczej niż pozostałe.

Czytaj także: Wraca nauka zdalna we wszystkich klasach

Ponadto, obawiają się o bezpieczeństwo swoje oraz swoich podopiecznych, ponieważ w placówkach specjalnych specyfika pracy znacząco różni się od pracy w "zwykłych" szkołach. Kontakt opiekuna z uczniem jest dużo częstszy i bliższy.

Oprócz placówek specjalnych, również przedszkola nadal będą pracować bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.