Na mocy art. 5a ust. 1  ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części, którą dysponuje minister właściwy do spraw wewnętrznych (udzielanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego).

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania świadczeń dla VIP-ów określa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z nim świadczenia opieki zdrowotnej dla obejmują:

1) świadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;

2) świadczenia rehabilitacji wczesnej;

3) orzekanie o stanie zdrowia, jeżeli jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy lub kontynuowaniem nauki.

Świadczenia opieki zdrowotnej są dziś udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu, lub - za zgodą kierownika zakładu - w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.

Z opublikowanej na stronie Kancelarii Premiera informacji o przyczynach i potrzebie wydania nowego rozporządzenia wynika, że dotychczasowy zakres świadczeń jest nieadekwatny do potrzeb VIP-ów. Nie uwzględnia bowiem leczenia szpitalnego, świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej i świadczeń lekarza dentysty.

W projekcie rozporządzenia, które ma być wydane w II kwartale 2020 r., proponuje się, aby w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego osobom uprawnionym przysługiwało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3) leczenia szpitalnego;

4) rehabilitacji leczniczej;

5) leczenia stomatologicznego;

6) ratownictwa medycznego;

7) pomocy doraźnej.

Świadczenia te będą udzielane osobom uprawnionym bez skierowania, w warunkach: ambulatoryjnych, domowych albo szpitalnych, w terminie uzgodnionym z osobą uprawnioną, a w przypadkach gdy będzie tego wymagał stan zdrowia osoby uprawnionej – niezwłocznie.

"Proponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie osobom uprawnionym, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, odpowiedniej oraz udzielonej w odpowiednim terminie opieki medycznej." - czytamy na stronie KPRM.

Jak informuje Wirtualna Polska, projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów rozszerzający zakres świadczeń, pojawił się na stronach Kancelarii Premiera 5 marca, a więc dzień po tym, jak minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że w Polsce zdiagnozowano jeden przypadek pacjenta z koronawirusem.

Portal przypomina, że opieka zdrowotna dla VIP-ów i ich rodzin jest udzielana poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego i finansowana z budżetu państwa. Środkami na ten cel dysponuje MSWiA. Resort płaci szpitalom nie tylko za faktyczne leczenie, lecz także za gotowość do świadczenia usług, dyżury lekarzy i zespołów ratowniczych oraz asystę karetek podczas podróży polityków. Dotyczy to przede wszystkim prezydenta. Politycy - pacjenci VIP mogą korzystać z usług Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów lub Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

Ile kosztuje opieka dla VIP-ów? Według Wirtualnej Polski, administracja rządowa niechętnie ujawnia informacje na ten temat. W 2016 r. portal  oko.press ujawnił, że choć prezydent Andrzej Duda ma zapewnione leczenie z budżetu MSWiA, Kancelaria Prezydenta zapłaciła Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA: 500 tys. zł za "świadczenie usług medycznych", m. in. podczas oficjalnych wizyt i uroczystości z udziałem prezydenta i delegacji zagranicznych; 50 tys. zł za "pełnienie dyżurów medycznych podczas oficjalnych uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Rezydencji Belweder lub innym wskazanym miejscu"; 40 tys. zł za "świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników Kancelarii Prezydenta RP".