W tym roku wcześniej trzeba złożyć wniosek o kredyt studencki. Termin upływa już 31 października. Wcześniej też zostaną wypłacone pieniądze. Umowy będą bowiem zawierane najpóźniej do końca roku. Skraca to procedurę ubiegania się o kredyt o trzy miesiące. Do tej pory student otrzymywał pieniądze dopiero w drugim semestrze studiów.

Rata zależna od poręczenia

W tym roku akademickim wprowadzono też większą różnorodność rat kredytu – do 600 zł i 800 zł dodano raty w wysokości 400 zł i 1000 zł. Wysokość kredytu zależy od zabezpieczenia, jakim dysponuje student.

Do tej pory część występujących o kredyt spełniających kryterium dochodowe nie dostawała go ze względu na niewystarczające dochody żyranta. Dlatego utworzono możliwość uzyskania kredytu w niższej wysokości – 400 zł miesięcznie. O podwyższenie lub obniżenie dotychczasowej raty kredytu mogą też poprosić osoby, które już podpisały umowę z bankiem.

Także kandydaci

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, pod warunkiem że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25. roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia. Aby jednak podpisać umowę kredytową, muszą mieć już status studenta lub doktoranta.

Wniosek o przyznanie kredytu można złożyć w PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) i SGB-Bank SA (ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia. W banku należy przedstawić oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest bowiem spełnienie kryterium dochodowego. W tym roku akademickim wynosi ono 2500 zł.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). Zanim bank podpisze umowę, najpóźniej do 20 listopada, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty. Gdy ocena będzie negatywna, bank sprawdzi, czy może udzielić niższego kredytu. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla żadnej z rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Studenci z najuboższych rodzin mogą starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dłuższa spłata niż wypłata

Nisko oprocentowany kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez sześć lat, a na studiach doktoranckich – przez cztery lata. Transze kredytu wypłacane są przez dziesięć miesięcy w roku akademickim.

Spłata rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Kredyt spłaca się dwa razy dłużej, niż pobiera – liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat. W okresie pobierania kredytu oraz dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłaca budżet państwa.

W razie przejściowych trudności w spłacie kredytu bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na pół roku wysokość raty spłaty.

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20 proc. kredytu. Kredyt może być też umorzony częściowo lub w całości ze względu na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań.

podstawa prawna: rozporządzenie MNiSzW z 5 lipca 2016 r. DzU z 2016 r., poz. 1013