Zakwalifikowano to bowiem jako wprowadzenie dopalacza do obrotu. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje, że kto wytwarza lub wprowadza do obrotu na terytorium RP, odpłatnie lub nieodpłatnie, środek zastępczy, podlega karze administracyjnej od 20 tys. zł do 1 mln zł.

Zdarzenie miało miejsce w szpitalu, do którego trafił na oddział dziecięcy małoletni z zatruciem dopalaczem. Tam też został poczęstowany przez innego pacjenta papierosem, po którym uległ ponownemu zatruciu.

Sąd rejonowy skazał posiadacza papierosów na karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem. Trudności w określeniu charakteru sprawy spowodowały natomiast, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny nie dopatrzył się wprowadzania do obrotu środków zastępczych i umorzył postępowanie.

Dopiero wskutek odwołania prokuratora okręgowego lubuski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wymierzył sprawcy czynu 20 tys. zł kary administracyjnej za wprowadzenie do obrotu środka zastępczego.

Ukarany bezskutecznie przekonywał w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, że poczęstowanie kogoś papierosem zawierającym m.in. dopalacz nie może być uznane za wprowadzanie tego środka do obrotu, podlegające karze pieniężnej.

WSA był jednak innego zdania. Kara pieniężna za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego może być nałożona również za udostępnienie nieodpłatnie takiego środka osobie trzeciej – orzekł, oddalając skargę. „Wprowadzeniem do obrotu" środków zastępczych, m.in. dopalaczy, jest każdy przejaw zachowania, które stwarza dostępność tych substancji.

Z definicji środka zastępczego jako środka używanego zamiast lub w takich samych celach jak środki odurzające i substancje psychotropowe wynika, że do określenia, czy dany produkt ma taki charakter, wystarczy ustalenie, z jakim przeznaczeniem został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu.

A choć wyrok jest na razie nieprawomocny, wypada zauważyć, że analogiczna kwalifikacja będzie dotyczyć również częstowania papierosem z marihuaną.

Sygnatura akt: II SA/Go 1141/17

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ