[b]Nie. [/b]Zasady przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych określają przede wszystkim przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DB4F25878A85C4EAF3D1713C697F8483?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych. [/link]

Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 36. Zgodnie z treścią jego ustępu 3 dodatek specjalny przysługuje wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom oraz marszałkom województw. Jest to dla osób zatrudnionych na wymienionych wyżej stanowiskach obligatoryjny składnik wynagrodzenia, przysługujący przez cały czas sprawowania funkcji.

Pozostałym pracownikom samorządowym stały dodatek specjalny nie może zostać przyznany. Jak bowiem wynika z treści art. 36 ust. 5, pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań dodatek specjalny może zostać przyznany.

Co z treści tego ostatniego wynika? To, że przyznanie dodatku specjalnego jest fakultatywne. Przyznanie tego świadczenia jest uzależnione od woli pracodawcy i musi się wiązać z okresowym – a więc nie stałym – zwiększeniem obowiązków lub zadań. Ponadto, skoro przyznanie dodatku wiąże się z okresowym zwiększeniem obowiązków lub zadań, to należy rozumieć, że dodatek ten przysługuje na ten właśnie okres. W konsekwencji nie może zostać przyznany na stałe.

Warto również zwrócić uwagę, że pracodawca, który chce wypłacać pracownikom dodatek specjalny, powinien szczegółowe zasady jego przyznawania określić w regulaminie wynagradzania. Wynika to wprost z treści art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Jeżeli chodzi natomiast o zasady wypłacania dodatku specjalnego dla wójtów, marszałków i starostów, to wystarczające w tym zakresie są przepisy ustawowe oraz przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (§ 6).

[b]Podstawa prawna:[/b]

- art. 36 ust. 3 i 5, art. 39 ust. 2 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DB4F25878A85C4EAF3D1713C697F8483?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link]

- § 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=305817]rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398)[/link]

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM