Uczestnik PPK dowie się, co działo się na jego rachunku w ubiegłym roku

Każdy uczestnik PPK powinien do końca lutego otrzymać z IF informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, wpłatach na ten rachunek oraz innych transakcjach zrealizowanych na tym rachunku w poprzednim roku. Takie informacje i to na bieżąco dostępne są też - po zalogowaniu - w serwisie mojeppk.

Publikacja: 17.02.2024 09:01

Uczestnik PPK dowie się, co działo się na jego rachunku w ubiegłym roku

Foto: Adobe Stock

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na instytucje finansowe, prowadzące rachunki PPK, obowiązki informacyjne wobec uczestników programu. Niektóre z nich mają charakter jednorazowy, inne realizowane powinny być cyklicznie.

Informacja powitalna tylko raz

Na początek każdy uczestnik PPK, niezwłocznie po „zapisaniu” go do programu (zawarciu – w jego imieniu i na jego rzecz – umowy o prowadzenie PPK), powinien zostać poinformowany o tym fakcie przez instytucję finansową, która prowadzi jego rachunek PPK. Informacja taka powinna trafić do uczestnika w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku (czyli np. na nośniku USB, płycie CD, ale też w formacie pliku PDF przekazanym drogą mailową) lub za pomocą systemu teleinformatycznego (np. pracownik będzie mógł zapoznać się z nią po zalogowaniu na własne konto w instytucji finansowej), a na wniosek tego uczestnika – w postaci papierowej.

Czytaj więcej

Nie każdy może być uczestnikiem PPK

Z takiej informacji uczestnik PPK powinien dowiedzieć się przede wszystkim:

• w jakiej instytucji finansowej ma rachunek PPK,

• w jakiej wysokości odprowadzane będą na ten rachunek wpłaty podstawowe, zarówno te finansowane przez pracodawcę, jak i finansowane przez niego samego,

• czy pracodawca będzie finansował, a jeśli tak, to w jakiej wysokości wpłatę dodatkową do PPK,

• w jakiej wysokości uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową, którą będzie sam finansował oraz w jaki sposób powinien to zrobić,

• jakie przepisy podatkowe mają związek z uczestnictwem w PPK,

• jakie są pozostałe warunki gromadzenia środków w PPK określone w umowie o prowadzenie PPK.

W pierwszej informacji instytucja finansowa powinna opisać również:

• zasady, na jakich mogą być dokonywane wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika tego programu,

• tryb składania deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat,

• warunki rezygnacji z oszczędzania,

• tryb składania wniosków o dokonywanie wpłat do PPK,

• tryb składania deklaracji dotyczącej wysokości wpłaty podstawowej (obniżonej), finansowanej przez pracownika oraz deklaracji dotyczącej wysokości finansowanejprzez niego wpłaty dodatkowej oraz zmian tych deklaracji,

• opis konsekwencji, w tym finansowych, złożenia przez pracownika wymienionych wyżej deklaracji, wniosków i zmian deklaracji,

• prawa osoby uprawnionej,

• możliwość złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK oraz trybu składania takich dyspozycji.

Czytaj więcej

Uczestnik PPK sam rozstrzyga, kto otrzyma środki po jego śmierci

Cykliczna informacja roczna...

Nie są to jedyne obowiązki informacyjne, jakie ma instytucja finansowa wobec uczestnika PPK. Poza tą pierwszą – opisaną powyżej – informacją, instytucja finansowa powinna też co roku, w terminie do ostatniego dnia lutego, przekazywać uczestnikowi PPK roczną informację o:

• wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK,

• wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym

oraz

• innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym.

...i po ukończeniu 60 lat

Ponadto w I kwartale roku kalendarzowego, w którym uczestnik PPK ukończy 60 lat,

powinien dostać informację o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Obie te informacje, czyli cykliczna informacja roczna oraz informacja dla 60-latków, powinny trafić do uczestnika PPK w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub – na wniosek uczestnika PPK – w postaci papierowej.

Bieżące monitorowanie rachunków

Stan swoich rachunków uczestnicy PPK mogą sprawdzać na bieżąco w instytucji finansowej, która prowadzi ich rachunki oraz w serwisie mojeppk prowadzonym przez PFR Portal PPK. Serwis mojeppk ma jednak charakter wyłącznie informacyjny - jeżeli uczestnik PPK chce złożyć dyspozycję dot. środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, musi skontaktować się w tej sprawie z instytucją finansową, prowadzącą ten rachunek.

Ważne: Po zalogowaniu w serwisie instytucji finansowej, uczestnik PPK może sprawdzać stan swoich środków na rachunku PPK w tej instytucji. Jeżeli nie może odnaleźć informacji, jaka instytucja finansowa prowadzi jego rachunek PPK, może ustalić to logując się w serwisie mojeppk (w serwisie tym uczestnik PPK może sprawdzić, w jednym miejscu, co dzieje się na wszystkich jego rachunkach PPK). [koniec ważne]

Instrukcja jak zalogować się w serwisie mojeppkk.pl znajduje się też na stronie: https://rachunek.mojeppk.pl/auth/login .

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.).


Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego