Urzędnik, rozpatrując wniosek, nie może się ograniczyć do zbadania go od strony formalnej. Musi ustalić, czego domaga się obywatel. Przekonała się o tym mama bliźniaków.

Gmina odmawia

W grudniu 2010 r. Magdalena G. urodziła bliźniaki. W związku z tym otrzymała zasiłek rodzinny (na każde dziecko) oraz dodatek do zasiłku w wysokości 400 zł tylko na jednego z synów. Gdy 28 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, z której wynikało, że po urodzeniu podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje na każde, Magdalena G. złożyła do wójta wniosek o wznowienie postępowania w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego. Domagała się nowej decyzji, przyznającej dodatek na każde dziecko.

Wójt odmówił. Argumentował, że uchwała NSA nie stanowi żadnej z przesłanek wznowienia określonych w art. 145 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Tak samo uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie.

– Strona wskazuje bowiem na niewłaściwą interpretację przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonaną przez wójta, których znaczenie zostało wyjaśnione w uchwale NSA, a nie na nowe okoliczności faktyczne sprawy – uzasadniało SKO.

Sąd przyznaje

Odmiennie sprawę oceniły sądy administracyjne. WSA w Rzeszowie wyrokiem z 23 czerwca 2015 r. uchylił decyzje wydane przez organy w I i II instancji (sygn. II SA/Rz 145/15), a NSA w środę 17 sierpnia potwierdził to stanowisko.

– Organy administracji błędnie oceniły wniosek skarżącej, kwalifikując go jako żądanie wznowienia postępowania – argumentował Arkadiusz Blewązka, sędzia NSA. – Tymczasem Magdalena G. żądała wzruszenia decyzji ostatecznej – wyjaśniał sędzia.

Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

sygnatura akt: I OSK 2937/15

Opinia

Stanisław Bułajewski, konstytucjonalista Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest prowadzenie postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa. Z zasadą tą pozostaje w związku zasada udzielania informacji określona w art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nią organy administracji są zobowiązane do należytego wyczerpującego informowana stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania. Dlatego organy administracji powinny jednoznacznie ustalić, czego tak naprawdę domaga się strona we wniosku o wszczęcie postępowania. A są wątpliwości, czego strona się domaga, to badanie wniosku nie może się ograniczać do jego formalnego rozpatrzenia.