W piśmie do I zastępcy prokuratora generalnego senator zwraca uwagę na nierealizowanie przez członków Rady Ministrów przepisów Ustawy o dodatku węglowym, wedle których każda osoba, która złoży uzasadniony opisanymi warunkami wniosek o dopłatę do opału, powinna ja otrzymać najpóźniej 2 miesiące od złożenia wniosku.

Czytaj więcej

Kończą się terminy składania wniosków o dopłaty

Tymczasem, jak podkreśla Brejza, rządowe środki trafiają do gmin niesystematycznie, co uniemożliwia samorządom wywiązanie się z opisanych w ustawie zobowiązań.

W niektórych miejscowościach, takich jak np. wymienione przez senatora Inowrocław czy Włocławek, co najmniej po kilkaset osób nie jest w stanie zakupić opału, ponieważ mimo upływu dwóch miesięcy nie otrzymały dopłaty.

W piśmie Krzysztof Brejza wnosi o "wszczęcie postępowania i zweryfikowanie, z jakich przyczyn przedstawiciele administracji rządowej nie realizują w 2-miesięcznym terminie ustawowego obowiązku przekazywania Polkom i Polakom środków na wypłatę dodatków węglowych".

Wniosek wypływa z domniemania niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Ministrów.