"Wyniki analizy i wykazane wskaźniki będą realnym punktem wyjścia do projektowanych wszelkich zmian w polityce gospodarczej rządów Zjednoczonej Prawicy, które wspiera ugrupowanie Solidarnej Polski" - tłumaczy poseł Solidarnej Polski.

W przekazanej interpelacji Mariusz Gosek przypomina, że przyjęta w 2017 roku uchwała "„Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” była kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej.

"Dla oceny efektywności „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, która jest realizowana w reżimie projektowym, wymagana jest szczegółowa ewaluacja i analiza realizacji wskaźników zawartych w dokumencie z przedstawieniem stopnia osiągnięcia oczekiwanych rezultatów z podziałem na poszczególne lata 2017 – 2020. Powyższa ewaluacja i analiza nie tylko wykażą w jakim stopniu udało się zrealizować założenia zdefiniowane w dokumencie rządowym określającym politykę ekonomiczną państwa, ale też powinna stać się realnym punktem wyjścia do projektowania wszelkich zmian w polityce gospodarczej rządów Zjednoczonej Prawicy, który to program wspiera moje ugrupowanie: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro" - napisał poseł.

Poseł wnosi o uzupełnienie w tabeli wskaźników na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. dotyczącej stopnia realizacji celów „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wraz ze stopniem ich wykonania.

"Czy zdaniem Pana Premiera stopień wykonania wskaźników „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” na dzień 31 grudnia 2019 r. – przed wybuchem pandemii COVID-19 – jest zadawalający?" - zapytał premiera.