Na szczycie RE z 8-9 marca 2007 roku delegacji polskiej przewodniczył Lech Kaczyński. Szczyt dotyczył m.in. opracowania zróżnicowanej i zintegrowanej europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej.

"Globalne ocieplenie oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstw sprawiają, że tym ważniejsze i bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje działania na poziomie Europy z tymi podejmowanymi przez państwa członkowskie" - czytamy w konkluzjach z tego szczytu.

W planie działań Rady Europejskiej na lata 2007-2009 czytamy następnie, że Rada "wzywa Komisję do szybkiego przedłożenia wniosków umożliwiających przyjęcie do 2008 r. ostrzejszych wymogów dotyczących racjonalnego wykorzystania energii w odniesieniu do oświetlenia biur i ulic oraz do 2009 r. w odniesieniu do żarówek i innych form oświetlenia w gospodarstwach domowych". Kwestie te uszczegóławia Załącznik 1 do konkluzji. 

Na konkluzje z posiedzenia RE z marca 2007 roku powołuje się m.in. PE w rezolucji z 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału, w której czytamy, że PE "pochwala dodanie oświetlenia domowego do spisu priorytetowych grup produktów oraz podkreśla znaczenie przestrzegania przez Komisję zaproponowanego harmonogramu wycofania z rynku najmniej wydajnych żarówek zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z marca 2007 r.".

W efekcie decyzją KE w UE sukcesywnie zaczęto wycofywać z rynku klasyczne żarówki na rzecz żarówek energooszczędnych.