Zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny zostało wprowadzone 1 stycznia 2007 r. Spadki sprzed tego okresu nie są nim objete. Co ważne, liczy się data śmierci spadkodawcy, a nie orzeczenia sądu potwierdzającego nabycie majątku. 


Mimo iż od zmiany przepisów upłynęło już kilkanaście lat, skarbówka wciąż rozpatruje podobne sprawy.


Ze zwolnienia nie skorzysta podatnik, który został poinformowany przez sąd o nabyciu spadku po rodzicach zmarłych w 2002 i w 2006 r. Nie miał wcześniej wiedzy, że jako syn przysposobiony taki spadek nabył. Był przekonany, że wszystko otrzyma jego przyrodnia siostra. Okazało się jednak, że rodzice nie zostawili testamentu, a obecnie toczy się postępowania sądowe w sprawie nabycia spadku.


Czytaj więcej

Nabywca przedsiębiorstwa w spadku musi dokonać korekty rocznej

Syn wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że majątek po rodzicach będzie zwolniony z podatku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak negatywne stanowisko w tej sprawie (nr 0111-KDIB2-3.4015.222.2021.2.JKU). Przypomniał, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, od daniny zwolnione jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Przepisy w tym kształcie obowiązują jednak od 2007 r. Tymczasem do nabycia spadku doszło w 2002 i w 2006 r. To dlatego, że jego nabycie ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy. Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza ten fakt.


To oznacza, że podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy. Zapłaci daninę na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej (stawka 7 proc. od wartości przekraczającej 20,5 tys. zł). Powinien złożyć w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego (uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie na druku SD-3.


Negatywną odpowiedź (nr 0111-KDIB2-3.4015.216.2021.2. JKU) otrzymał też podatnik, którego ojciec zaginął w 2006 r. Za zmarłego mógł zostać uznany dopiero w 2016 r., czyli 10 lat od zaginęicia. Postanowieniem sądu z 2019 r.. ojciec został uznany za zmarłego na dzień 26 marca 2006 r.

Syn był przekonany, że dla celów podatkowych datą nabycia spadku będzie 2016 r. Fiskus stwierdził jednak, że skoro ojciec został uznany za zmarłego w 2006 r., to należy zastosować obowiązujące wówczas przepisy. Podatnik nie ma prawa do zwolnienia z daniny. Musi złożyć do urzędu zeznanie na druku SD-3