Z początkiem 2022 r. w ustawie o PIT pojawią się nowe zachęty dla osób, które przez ostatnie lata mieszkały i pracowały za granicą, ale myślą o powrocie do Polski.

Zgodnie z nowym art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT zwolnione z podatku będą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa 17 i 32 proc.), art. 30c (podatek liniowy 19 proc.) albo art. 30ca (ulga IP Box 5 proc.), albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Rozliczający się według skali skorzystają dodatkowo z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Wracający do kraju skorzystają ze zwolnienia w czterech kolejno po sobie następujących latach. Prawo do ulgi będzie liczone od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Trzeba jednak będzie spełnić kilka warunków. Ze zwolnienia skorzysta ten, kto w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium RP będzie podlegał tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. To znaczy, że musi płacić w Polsce podatki od wszystkich przychodów, także uzyskanych za granicą.

Beneficjent nie może też mieć miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym ponownie zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Chodzi więc o osoby, które przed powrotem przebywały i rozliczały się z całości za granicą przez ponad trzy lata.

Kto skorzysta z ulgi? Może to być podatnik, który m.in. ma obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Miejsce zamieszkania za granicą trzeba będzie udokumentować certyfikatem rezydencji lub innym dowodem potwierdzającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. Co ważne, z ulgi będzie można skorzystać tylko raz. Ktoś, kto ponownie przeprowadzi się za granicę i wróci, nie będzie już miał do tego prawa.

O ile wiadomo, że osoba powracająca z zagranicy nie zapłaci PIT, o tyle wątpliwości budzi obowiązek zapłaty składki zdrowotnej od kwoty objętej zwolnieniem. Podobne wątpliwości dotyczą ulgi dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów. Według Ministerstwa Finansów osoby te zapłacą zdrowotną od zaliczki na PIT, która byłaby należna, gdyby nie zwolnienie z podatku.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków