Bezrobotny, utrzymujący się jedynie z małego gospodarstwa rolnego i ze środków pomocy społecznej, wystąpił do burmistrza o przyznanie zasiłku celowego na zakup tzw. biblii PHP, czyli podręcznika dotyczącego tworzenia witryn www. Burmistrz odmówił, a sąd przyznał rację burmistrzowi (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 18 stycznia 2011 r., sygnatura akt: II SA/Lu 746/10).

Sąd argumentował, że według ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Pomoc społeczna jest przyznawana jedynie na potrzeby bytowe

Sąd zwrócił uwagę, że jakkolwiek wyliczenie celów uzasadniających przyznanie świadczenia ma charakter przykładowy, to jasno z nich wynika, że chodzi o zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, tj. takiej, która jest związana z codziennym życiem i codziennym zaspokajaniem potrzeb żywieniowych, zdrowotnych, mieszkaniowych, edukacyjnych.

Zdaniem sądu nie ulega wątpliwości, że książki o PHP nie należą do przedmiotów mających na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Poza tym skarżący ma możliwość korzystania z Internetu, czy też innych źródeł informacji (biblioteka, telefon, gazeta), które ułatwiają mu funkcjonowanie w środowisku i aktywne wykorzystanie własnych umiejętności – dodał sąd.

Pomoc społeczna jest przyznawana uznaniowo

Dodatkowo sąd podkreślił, że nawet ustalenie, iż osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej spełnia kryteria ustawowe, uprawniające ją do świadczeń z pomocy społecznej, nie oznacza, że pomoc taka zostanie jej udzielona. Nawet przy spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek przyznania zasiłku, organ może orzec o odmowie jego przyznania – stwierdził sąd.