Wspólny rynek to jedno z najcenniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Dzięki jego istnieniu produkty wytwarzane w Porto można łatwo sprzedać w Katowicach. Nasi studenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w całej wspólnocie, bo wiedzą, że kwalifikacje, które uzyskali w swoim kraju, są porównywalne i powszechnie uznawane w całej UE. Podróż pociągiem z Brukseli do Wiednia przebiega tak samo płynnie jak podróż z Brukseli do Brugii. Ta siatka połączeń stwarza możliwości dla obywateli, przedsiębiorstw i inwestorów oraz przyczynia się do zwiększenia dobrobytu wszystkich Europejczyków.

Nasze podejście opiera się na trzech zasadach: łączenie ze sobą elementów gospodarek musi być zrównoważone pod względem podatkowym, środowiskowym i społecznym. Każdy aspekt jest dla nas ważny – transport, połączenia cyfrowe i energetyczne, wymiar ludzki. Funkcjonowanie na podstawie międzynarodowych zasad i regulacji ma kluczowe znaczenie dla sprawnego i sprawiedliwego ruchu towarów, usług, kapitału i osób.

Jednak nie wszystkie globalne potęgi mają takie samo podejście. Niektóre z nich postawiły na rozwiązania krótkoterminowe, szybko dostępne środki finansowe oraz wysokie tempo budowy, co często skutkuje nadmiernym zadłużeniem, niższymi standardami ochrony środowiska i społecznymi oraz nieuczciwymi procedurami udzielania zamówień.

W tym miesiącu określiliśmy, w jaki sposób upowszechniać podejście Unii Europejskiej do zrównoważonych połączeń, przede wszystkim w odniesieniu do Azji. UE wyciąga rękę do swoich partnerów, od Bałkanów Zachodnich po Azję Środkową i od Europy Wschodniej i Kaukazu po Azję Południowo-Wschodnią, aby wzmocnić sieć powiązań w sposób, który będzie korzystny dla nas wszystkich i dla naszej planety.

Europa chce uczestniczyć w budowie nowych połączeń i sieci z Azją. Będziemy działać na rzecz rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej, która zbliża ludzi i ułatwia handel poprzez usuwanie barier technicznych, modernizację infrastruktury i harmonizację prawa. Wspólnie z azjatyckimi partnerami będziemy realizować zrównoważoną agendę cyfrową w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez powszechny i przystępny cenowo dostęp do technologii i usług cyfrowych. Będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami w zakresie tworzenia regionalnych i zliberalizowanych rynków energetycznych – ze szczególnym naciskiem na przekształcenia w kierunku czystej energii. Będziemy nadal promować wymianę ludzi i mobilność jako sposób na rozwijanie wzajemnego zrozumienia i dzielenie się pomysłami.

Musimy budować i wzmacniać partnerstwo, które już istnieje. Działa bilateralna platforma łączności UE–Chiny. Poczyniliśmy znaczne inwestycje w regionalne struktury współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Wraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) opracowaliśmy plan połączeń do 2025 r. Jednak potrzebujemy wspólnych standardów i przepisów. Z tego względu UE współpracuje m.in. z Międzynarodową Agencją Energetyczną, Światową Organizacją Handlu i innymi kluczowymi organizacjami mającymi globalny mandat. Nasze przedsiębiorstwa muszą mieć takie same szanse jak ich konkurenci i taki sam dostęp do rynków za granicą, jak zagraniczne firmy w UE.

Unia Europejska uruchomi wszystkie instrumenty, aby zapewnić odpowiednie finansowanie projektów w zakresie połączeń, wykorzystując potencjał Europejskiego Banku Inwestycyjnego i nowych narzędzi w ramach budżetu UE. Według Azjatyckiego Banku Rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach Azja będzie wymagała ponad 1,3 bln euro inwestycji w infrastrukturę. UE może wspierać kraje azjatyckie w realizacji tego wyzwania, zwiększając finansowanie publiczne i prywatne poprzez kombinację dotacji, gwarancji i pożyczek. Jednak zgodnie z podejściem UE inwestycje mogą otrzymać wsparcie jedynie wtedy, gdy są rentowne i stabilne finansowo.

Europa i Azja to prawie 70 proc. ludności świata i ponad 60 proc. światowego PKB. Prognozuje się, że Azja będzie regionem o największym wzroście gospodarczym i popycie na energię. Współpracując, możemy stać się siłą napędową bardziej sprawiedliwej, dostatniej i zrównoważonej przyszłości dla Europy i świata. Zrównoważona łączność, oparta na solidnym partnerstwie i zasadach, jest najlepszym rozwiązaniem dla UE, Europy i Azji. ©?

Federica Mogherini  jest od 2014 r. wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa  oraz wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej

Tytuł od redakcji