Inwestor planujący budowę domu nie musiał nic uzgadniać

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, ale dotyczy to wyłącznie terenów przyległych do pasa drogowego dróg publicznych.

Publikacja: 10.02.2022 21:16

Pas drogowy w przepisach ustawy o drogach publicznych wiąże się wyłącznie z drogą publiczną

Pas drogowy w przepisach ustawy o drogach publicznych wiąże się wyłącznie z drogą publiczną

Foto: shutterstock

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie uwzględnił skargę inwestora, któremu odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sprawa dotyczyła budowy domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego. A spór zaczął się, gdy mężczyzna w listopadzie 2020 r. wystąpił do burmistrza o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji.

Działający z upoważnienia burmistrza kierownik referatu odmówił jednak uzgodnienia. Wyjaśnił, że decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Zgodnie zaś z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, m.in. polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Urzędnik zauważył, że działka inwestora przylega od południa do pasa drogowego krajowej drogi publicznej, a od północy do drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej dojazd do pól i położonej na gruntach wsi. W jego ocenie, jeżeli inwestor planował obsługę komunikacyjną gruntowymi drogami wewnętrznymi, to przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy lub w celu jego uzupełnienia powinien wystąpić o zawarcie umowy z zarządcą, czyli z gminą.

Inwestor złożył zażalenie, ale ponieważ nic nie wskórał, spór trafił do sądu.

Skarżący zarzucił rażące zignorowanie jego argumentów. Tłumaczył, że ze znanej mu dokumentacji, w tym z ewidencji gruntów i budynków, nie wynika, aby gmina była właścicielem lub zarządcą sąsiednich działek. Nie znajduje się też na nich droga gminna, tylko wewnętrzna. Zatem w ocenie skarżącego gmina nie ma podstaw prawnych do wydawania jakiegokolwiek postanowienia dotyczącego tejże drogi, jest to jedynie urzędnicza nadgorliwość.

Ta argumentacja przekonała lubelski WSA. Zauważył on, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Z tym koresponduje art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, z którego wynika, że zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

W ocenie sądu przepisy łączą obowiązek uzgodnienia z terenem przyległym do pasa drogowego, a to pojęcie w przepisach ustawy o drogach publicznych wiąże się wyłącznie z drogą publiczną. Dlatego uzgodnienie dotyczy wyłącznie terenów przyległych do pasa drogowego dróg publicznych. Ponadto, pojęcie zarządcy drogi powiązane jest wyłącznie z drogami publicznymi.

Według WSA, jeżeli zmiana zagospodarowania terenu, w tym budowa, nie dotyczy terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej, brak jest podstaw do dokonywania uzgodnienia. A w sprawie nie budzi wątpliwości, że teren, na którym będzie zlokalizowana inwestycja, nie przylega do pasa drogi publicznej. Teren inwestycji jest w znacznej odległości od drogi krajowej, a przylega tylko do działki, która graniczy z inną łączącą się z drogą gminną.

Skoro więc planowane przedsięwzięcie nie jest położone w bezpośredniej bliskości drogi publicznej, to w sprawie nie ma konieczności dokonania uzgodnienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt: II SA/Lu 718/21

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie uwzględnił skargę inwestora, któremu odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sprawa dotyczyła budowy domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego. A spór zaczął się, gdy mężczyzna w listopadzie 2020 r. wystąpił do burmistrza o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji.

Działający z upoważnienia burmistrza kierownik referatu odmówił jednak uzgodnienia. Wyjaśnił, że decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Zgodnie zaś z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, m.in. polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Wydatki na zabytkowe nieruchomości z ulgą
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Fiskus naciągnął zwolnienie, żeby deweloper nie odliczył VAT
Nieruchomości
Miasto mogło ukarać za reklamę na elewacji budynku
Nieruchomości
Fiskus mógł pozbawić prawa do preferencji podatkowej
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regulacje prawne i przepisy
Firmę, która legalizuje samowolę, można ocenić inaczej