Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Lublinie uwzględnił skargę inwestora, któremu odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Sprawa dotyczyła budowy domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego. A spór zaczął się, gdy mężczyzna w listopadzie 2020 r. wystąpił do burmistrza o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji.

Działający z upoważnienia burmistrza kierownik referatu odmówił jednak uzgodnienia. Wyjaśnił, że decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Zgodnie zaś z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, m.in. polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

Urzędnik zauważył, że działka inwestora przylega od południa do pasa drogowego krajowej drogi publicznej, a od północy do drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej dojazd do pól i położonej na gruntach wsi. W jego ocenie, jeżeli inwestor planował obsługę komunikacyjną gruntowymi drogami wewnętrznymi, to przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy lub w celu jego uzupełnienia powinien wystąpić o zawarcie umowy z zarządcą, czyli z gminą.

Inwestor złożył zażalenie, ale ponieważ nic nie wskórał, spór trafił do sądu.

Skarżący zarzucił rażące zignorowanie jego argumentów. Tłumaczył, że ze znanej mu dokumentacji, w tym z ewidencji gruntów i budynków, nie wynika, aby gmina była właścicielem lub zarządcą sąsiednich działek. Nie znajduje się też na nich droga gminna, tylko wewnętrzna. Zatem w ocenie skarżącego gmina nie ma podstaw prawnych do wydawania jakiegokolwiek postanowienia dotyczącego tejże drogi, jest to jedynie urzędnicza nadgorliwość.

Ta argumentacja przekonała lubelski WSA. Zauważył on, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Z tym koresponduje art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, z którego wynika, że zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą.

W ocenie sądu przepisy łączą obowiązek uzgodnienia z terenem przyległym do pasa drogowego, a to pojęcie w przepisach ustawy o drogach publicznych wiąże się wyłącznie z drogą publiczną. Dlatego uzgodnienie dotyczy wyłącznie terenów przyległych do pasa drogowego dróg publicznych. Ponadto, pojęcie zarządcy drogi powiązane jest wyłącznie z drogami publicznymi.

Według WSA, jeżeli zmiana zagospodarowania terenu, w tym budowa, nie dotyczy terenu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej, brak jest podstaw do dokonywania uzgodnienia. A w sprawie nie budzi wątpliwości, że teren, na którym będzie zlokalizowana inwestycja, nie przylega do pasa drogi publicznej. Teren inwestycji jest w znacznej odległości od drogi krajowej, a przylega tylko do działki, która graniczy z inną łączącą się z drogą gminną.

Skoro więc planowane przedsięwzięcie nie jest położone w bezpośredniej bliskości drogi publicznej, to w sprawie nie ma konieczności dokonania uzgodnienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt: II SA/Lu 718/21