Zawody budowlane nie będę uregulowane – jak dziś – w jednym akcie prawnym. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad aktami dedykowanymi oddzielnie inżynierom i architektom.

„Projekt ustawy o architektach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom samorządu zawodowego architektów wskazującym, że zawód architekta jest zawodem odrębnym od zawodu inżyniera budownictwa, przez co definiowany i regulowany powinien być na innej płaszczyźnie pojęciowej. Takie podejście wyklucza uregulowanie zawodu architekta i zawodu inżyniera budownictwa w jednej ustawie i we wspólnej dla obu zawodów redakcji" – czytamy w informacji zamieszczonych na rządowej stronie.

Co znajdzie się w projekcie dedykowanym architektom? Oczywiście reguły wykonywania zawodu, określenie zasad uzyskiwania uprawnień zawodowych, ich zakres, reguły uznawania kwalifikacji, czy przepisy dotyczące samorządu zawodowego.

"Mając na uwadze rolę architekta w kształtowaniu przestrzeni oraz wymagany zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego wykonywania tego zawodu, uprawnienia zawodowe w zawodzie architekta zostaną sformułowane jako niepodzielne, reprezentowane przez posiadanie „tytułu zawodowego architekta" – przedstawia się założenia projektu.

Równolegle procedowana ma być również ustawa o inżynierach budownictwa. W niej także na nowo urgowane zostaną zasady wykonywania tego zawodu (w tym te dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasad uzyskiwania uprawnień, czy związane z odpowiedzialnością zawodową).