Agencja podkreśla, że działania jakie należy podjąć obejmują przebudowę domów na zagrożonych przez powodzie terenach i całkowitą relokację niektórych miejscowości. Jak podkreśla EA ze względu na zmiany klimatu i wzrost liczby ludności liczba nieruchomości znajdujących się na terenach zagrożonych powodzią zwiększy się dwukrotnie w ciągu najbliższych 50 lat.

Stojący na czele EA Emma Howard Boyd podkreślił, że Brytyjczycy "nie mogą wygrać wojny z pogodą" budując jedynie wyższe wały przeciwpowodziowe. Jak dodał zakres działań przeciwpowodziowych musi zostać rozszerzony.

Agencja przygotowała raport zawierający długoterminową strategię przeciwdziałania powodziom i erozji wybrzeża. W raporcie wskazano środki jakie trzeba byłoby przedsięwziąć w przypadku wzrostu średniej temperatury o maksymalnie 4 stopnie Celsjusza.

Z raportu wynika, że w ciągu najbliższych 50 lat niezbędne będą inwestycje na poziomie miliarda funtów rocznie w infrastrukturę przeciwpowodziową i inne działania chroniące kraj przed skutkami powodzi (np. zalesianie terenów nadbrzeżnych).

Bez tych inwestycji zniszczenia spowodowane powodziami w Anglii znacząco wzrosną - ostrzega Agencja.