Karta nauczyciela nie reguluje jasno, czy nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za przydzielone mu godziny ponadwymiarowe, ale niezrealizowane z przyczyn nieleżących po jego stronie. Problem dotyczy np. zaplanowanych nadgodzin, których nauczyciel nie wypracuje, bo będzie zajmował się inną klasą na wycieczce. Choć przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki dostrzegają problem, najwyraźniej nie zamierzają go obecnie rozwiązać. Wymaga bowiem „holistycznych zmian”.

W świetle orzecznictwa sądów nauczyciel jest uprawniony do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Zachowuje prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane nadgodziny tylko, gdy jasno to wynika z przepisów.

Czytaj więcej

Rzymkowski: Karta nauczyciela przypomina dziurawą, bardzo zaniedbaną drogę

– Nauczyciel uczestniczący w wycieczce powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej. Analogiczne stanowisko prezentuję w odniesieniu do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w czasie, w którym nauczyciel na polecenie dyrektora szkoły realizował zajęcia w innej formie (np. opieka nad uczniami w czasie olimpiad i konkursów) – podkreśla wiceminister Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Pępek. Przyznaje też, że praktyka dyrektorów szkół, organów prowadzących, a także orzecznictwo sądowe są niejednolite, a nawet sprzeczne. Należy więc rozważyć doprecyzowanie przepisów.

– Jednak kwestia ta stanowi jeden z elementów systemowej regulacji stosunków pracy nauczycieli i w sposób ścisły wiąże się z kwestiami czasu pracy nauczycieli w powiązaniu z zasadami wynagradzania. Dlatego zagadnienia te muszą podlegać holistycznej analizie oraz tworzyć spójną całość z rozwiązaniami systemowymi – uważa Piontkowski.