- rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,

- organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje wojewoda,

- wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw zleconych rozpatruje rada gminy,

- zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw zleconych rozpatruje rada powiatu,

- zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw zleconych rozpatruje sejmik województwa,

- wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu rozpatruje właściwy minister, a w innych sprawach – prezes Rady Ministrów,

- innego organu administracji rządowej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej rozpatruje organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,

- ministra rozpatruje prezes Rady Ministrów,

- organu centralnego i jego kierownika rozpatruje organ, któremu podlega.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ