>> Wymiana okien – faktura zakupu lub za wykonaną usługę wystawiona na właściciela książeczki lub jego współmałżonka, wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności (współwłasności) mieszkania lub domu jednorodzinnego albo zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu (domu)

>> Wymiana instalacji – faktura VAT zakupu materiałów lub za wykonane usługi wystawiona na właściciela książeczki (lub współmałżonka), protokół sprawdzenia odbiorczego instalacji wykonanego przez uprawnionego gazownika bądź elektryka oraz kserokopia jego świadectwa kwalifikacyjnego, analogicznie jak wyżej wypis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

>> Wykup lokalu spółdzielczego (lokatorskiego, własnościowego, dawnego zakładowego) – umowa o przekształcenie lokatorskiego prawa we własnościowe (albo akt notarialny), akt notarialny przenoszący własność mieszkania na spółdzielcę

>> Wkład własny w wypadku kredytu – umowa kredytowa podpisana z bankiem

>> Zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym (na etapie procesu inwestycyjnego) – pozwolenie na budowę, notarialnie sporządzona umowa zobowiązująca do wybudowania lokalu lub domu, zaświadczenia od dewelopera o jego numerze konta bankowego oraz o kosztorysowej wartości lokalu lub domu, o wysokości dokonanej wpłaty, dowód złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie odrębnej własności

>> Zakup na rynku wtórnym – akt notarialny

>> Partycypacja w Towarzystwie Budownictwa Społecznego – umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy, zaświadczenie z TBS

[b][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/389709]Zobacz Informator dotyczący oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)[/link][/b]