Czy w związku z nabyciem przez policjanta prawa do emerytury w styczniu 2014 r. i zwolnieniem go ze służby przysługuje mu prawo do wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za 2014 r.? przed odpowiedzią na takie pytanie stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W kwietniu 2014 roku Jerzy K. (imię fikcyjne), który dwa miesiące wcześniej przeszedł na emeryturę policyjną wystąpił do Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Komendant jednak odmówił mu przyznania tego świadczenia, wskazując, iż nie ma podstaw do jego przyznania ponieważ, były funkcjonariusz wystąpił o nie już po dniu zwolnienia ze służby.

Na takim samym stanowisku stanął Komendant Główny. W uzasadnieniu podał, że z art. 91 ust. 1 ustawy o Policji wynika, że krąg osób uprawnionych do równoważnika jest ograniczony do policjanta w służbie czynnej, ponieważ uznaje się, iż jest to przywilej związany z pełnieniem służby. Komendant powołał się przy tym na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2013 r. (sygn. I OPS 9/13), w której stwierdzono, że zarówno przepisy ustawy o Policji, jak i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie dają podstaw do prowadzenia odrębnej sprawy indywidualnej w zakresie ustalenia prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego przez emerytowanego funkcjonariusza Policji.

Jerzy K. nie dał za wygraną, i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podkreślił w niej, że równoważnik pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi za dany rok, gdy pełnił służbę. Dodał, że niezrozumiałym jest czemu otrzymał inne równoważniki czy ekwiwalenty, czyli dopłatę do wypoczynku oraz przejazdu środkami transportu, mimo że już w maju 2014 r. nie pełnił służby w Policji.

Argumenty Janusza K. podzielił w wyroku z 17 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2036/14), który odnosząc się do uchwały NSA, na którą powołał się Komendant Główny Policji stwierdził, iż w opisywanej sprawie mamy do czynienia z innym stanem faktycznym i prawnym.

Zdaniem sądu § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy rozumieć w ten sposób, że zmiana statusu prawnego funkcjonariusza po dniu 1 stycznia 2014 r. nie wywołuje skutków prawnych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w dniu 1 stycznia 2014 r. Jerzy K. był funkcjonariuszem Policji, a status emeryta uzyskał w dniu 1 lutego 2014 r. - W tej sytuacji funkcjonariusz nabył uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu za 2014 r – wskazał sąd.

Dalej wyjaśniono, iż uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OPS 9/13) ma zastosowanie w przypadku, gdy policjant posiada status emeryta (rencisty) na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Nabycie zaś statusu emeryta po tej dacie nie ma wpływu na ustalenie uprawnień do otrzymania równoważnika pieniężnego za ten rok, w którym nastąpiło jego nabycie, jest to bowiem świadczenie jednorazowe ustalane na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego na podstawie corocznie składanego przez niego oświadczenia mieszkaniowego, a równoważnik pieniężny wypłaca się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego oświadczenia. - Następuje to zatem niezależnie od późniejszych zmian zachodzących w danym roku, np. urodzenia dziecka, liczby norm mieszkaniowych, czy uzyskania statusu emeryta lub rencisty policyjnego – wyjaśnił WSA.