HFPC wystosowała w tej sprawie petycję do Marszałka Senatu RP.

Obecnie przepisy przewidują bardzo krótkie terminy na wznowienie postępowania, co uniemożliwia wzruszenie niesprawiedliwie wydanych orzeczeń dyscyplinarnych, jeśli np. niewinność funkcjonariusza zostaje potwierdzona wydanym dopiero po wielu latach wyrokiem sądu karnego.

- Zagwarantowanie niesłusznie ukaranym funkcjonariuszom możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest konieczne dla zapewnienia poszanowania konstytucyjnego prawa do ochrony dobrego imienia. Fundacja podkreśliła, że w razie ujawnienia się nowych okoliczności świadczących o braku winy, obwiniony powinien mieć możliwość wznowienia postępowania, nawet jeśli od jego zakończenia minęło wiele lat - podkreśliła HFPC w petycji.

Fundacja zwróciła uwagę, że ani w procedurze karnej, ani w postępowaniach dyscyplinarnych wielu zawodów, wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego (obwinionego) nie jest obwarowane żadnym terminem.

To nie pierwsza interwencja HFPC w tej sprawie. W grudniu 2016 r. HFPC uczestniczyła w złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez funkcjonariusza policji, który został usunięty ze służby na podstawie zarzutów postawionych mu w postępowaniu karnym. Po ponad 10 latach postępowanie zakończyło się całkowitym uniewinnieniem, lecz były policjant nie mógł domagać się powrotu do służby, gdyż upłynął termin przewidziany w ustawie na wznowienie postępowania.

Kancelaria Senatu poinformowała HFPC, że w Senacie prowadzone są obecnie prace nad inną petycją dotyczącą tego samego problemu prawnego, choć ograniczoną wyłącznie do funkcjonariuszy policji. HFPC chce monitorować  te prace.