Sejmowa komisja finansów publicznych projektem budżetu zajmuje się od września.

Poprawki do projektu wniósł przewodniczący komisji, Henryk Kowalczyk z PiS, ale, choć są to tylko poprawki redakcyjne, zwróciły uwagę na pkt 4 par. 8 projektu, w którym mowa o dotacji dla TVP.

[Pkt 4 par. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do:)przekazania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wydane w związku z wnioskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 950 000 tys. zł i być większa niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) – z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji tej misji.]

Prawo i Sprawiedliwość, wpisując dotację dla mediów publicznych do budżetu, ubezpiecza się przed ewentualnym sprzeciwem prezydenta. Nie chce doprowadzić do powtórki  z sytuacji, w której taka sama kwota była przedmiotem sporu z  Dudą. 

Umieszczenie tego zapisu w budżecie powoduje, że po przyjęciu ustawy budżetowej przez parlament prezydent nie może odmówić jej podpisania.