Wydatki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie są związane z pozyskaniem środków na inwestycje, a nie z samym procesem inwestycyjnym. Należy je powiązać z ogólną działalnością i zakwalifikować jako koszty pośrednie potrącalne w dacie poniesienia.

Koszt stworzenia koncepcji modernizacji i rozbudowy dotowanej oczyszczalni ścieków zwiększa z kolei wartość środka trwałego i powinien być potrącany od przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KAS).

Fiskus potwierdził, że wydatki na przygotowanie do inwestycji należy częściowo rozliczyć na bieżąco, a częściowo w dłuższym okresie.

Spółka wodociągowo-kanalizacyjna, która zadała pytanie skarbówce, opisała, że planuje inwestycje w infrastrukturę, na które chce pozyskać finansowanie z Unii Europejskiej.

Ponosi w związku z tym wielorakie wydatki, zleciła m.in. opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Opracowanie to miało na celu określenie kierunku działań związanych z modernizacją istniejących obiektów i wyborem technologii oczyszczania ścieków. Na podstawie tego dokumentu spółka zleciła wykonanie dalszych dokumentów, w tym studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Celem studium była analiza opłacalności inwestycji. Na tej podstawie spółka miała podjąć decyzję o jej wykonaniu, a instytucja finansująca o ewentualnym dofinansowaniu.

Pytanie spółki dotyczyło rozliczenia wydatków na sporządzenie tych dokumentów do kosztów uzyskania przychodów.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-3. 4010.2.2017. 1.KB