Zarządzeniem z 9 lutego 2016 r. prezydent Gdyni zmienił swoje poprzednie zarządzenie z 2006 r. w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Rozszerzyło ono zakres wyłączeń m. in. o lokal najmowany przez Aldonę P. (dane zmienione).

Aldona P. wystąpiła o zmianę zarządzenia i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Stwierdziła, że narusza ono, przysługujące jej, na podstawie ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej u.g.n.), prawo do wykupu lokalu, powstałego w wyniku adaptacji strychu.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 3 u.g.n., w przypadku zbywania nieruchomości gminnych osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, będącej najemcą tego lokalu, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Jako wieloletni najemca jeszcze w 2015 r., a więc jeszcze zanim wyłączono jej mieszkanie ze sprzedaży, Aldona P. złożyła wniosek o jego wykup, a gmina podjęła czynności, mające na celu jego wyodrębnienie i sprzedaż. Przygotowując pozytywne rozpatrzenie wniosku, skierowano ją do zawarcia umowy najmu powierzchni, uzyskanej w wyniku zaadaptowania strychu. Po uiszczeniu opłaty, obejmującej m.in. koszt wyceny lokalu, powołano rzeczoznawcę majątkowego. Po tym wszystkim została poinformowana, że sprzedaż lokalu nie może dojść do skutku z uwagi na wspomniane zarządzenie.

W skardze do sądu zarzuciła, że zarządzenie nie zawiera uzasadnienia, dlaczego wyłączono ze sprzedaży budynki i mieszkania, w których nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży na rzecz najemców. Wadliwe jest zresztą, jej zdaniem, również poprzednie zarządzenie z 2006 r., które pozwala na wyłączenie budynków i lokali komunalnych ze sprzedaży z przyczyn nie zdefiniowanych i niedookreślonych.

W odpowiedzi na skargę prezydent Gdyni wyjaśnił, że zarządzenie zostało wydane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, gmina ma prawo do tworzenia i posiadania zasobu nieruchomości, którym gospodaruje wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Dla zachowania odpowiedniej wielkości zasobu mieszkań komunalnych, są oni uprawnieni do podjęcia decyzji o wyłączeniu ze sprzedaży budynków, w których nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

WSA odrzucił początkowo skargę, nie dopatrując się interesu prawnego skarżącej. W wyniku postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienił jednak zdanie i stwierdził, że Aldona P. mogła zaskarżyć zarządzenie prezydenta miasta na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Jej interes prawny wynika z przysługującego jej prawa najmu lokalu komunalnego oraz z prawa pierwszeństwa do jego wykupu.

Sąd przypomniał natomiast, że będąc dysponentem gminnego zasobu nieruchomości, uprawniony organ gminy może je przeznaczać do sprzedaży, ale także z niej wyłączać. W ten sposób gmina realizuje swoje uprawnienia właścicielskie. Uznanie, że prezydent miasta nie może uchylić własnego zarządzenia w spawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży i zwiększyć ich liczbę, pozbawiało by go możliwości decydowania o sposobie zarządzenia majątkiem gminy – stwierdził WSA. Z treści art. 34 ust.1 pkt 3 u.g.n. wnika, że ustawodawca zastrzegł wprawdzie na rzecz najemców lokali mieszkalnych pierwszeństwo w ich nabyciu - ale tylko wtedy, gdy ich właściciel — gmina wyrazi wolę ich sprzedaży. Miasto nie ma więc obowiązku zbycia nieruchomości wyłączonej ze sprzedaży - nawet jeżeli określona osoba spełniła warunki do jej nabycia i złożyła wniosek jeszcze przed jej wyłączeniem.

—Danuta Frey

sygnatura akt: II SA/Gd 271/17

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW