W Polsce najwyższy wzrost

Wśród największych optymistów, przekonanych że handel pomaga zwiększać zatrudnienie i przyczynia się do wyższych płac, znaleźli się Polacy. Jeśli w roku 2014 handel oceniało korzystnie z punktu widzenia wpływu na wysokość wynagrodzeń 38 proc. badanych, to w roku 2018 takie opinie wyrażało już 52 proc. To najwyższy wzrost we wszystkich krajach objętych badaniem Pew Research Center. W przypadku wzrostu korzystanego oceniania relacji pomiędzy handlem a rynkiem pracy respondenci z Polski znaleźli się na drugim miejscu: jeśli 4 lata temu takie przekonanie miało 51 proc. badanych, to obecnie ten odsetek wzrósł do 61 proc. Wyższy wzrost – o 16 pkt. proc. – odnotowano tylko w USA. Ale w tym ostatnim kraju wpływ handlu na powstawanie nowych etatów jest korzystny dla znacznie mniejszego odsetka respondentów niż w Polsce. Obecnie takie zdanie wyraża 36 proc. badanych obywateli USA, natomiast 4 lata temu - zaledwie 20 proc.

Czytaj także: Krajowym e-handlem trzęsą mniejsze i polskie firmy

Opinie na temat wpływu handlu na zatrudnienie są podzielone w zależności od sytuacji w gospodarce i tempa jej rozwoju. W 6 z badanych 18 rozwiniętych gospodarek, połowa lub więcej ankietowanych osób była zdania, że handel przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Te kraje, gdzie handel jest postrzegany jako generator zatrudnienia, to Holandia i Polska. Od początku poprzedniej dekady zarówno obrót towarami i usługami, jak i eksport mający udział w PKB w obu tych krajach znacznie wzrosły. O ile w latach 2000-2017 w Holandii odsetek pracujących, którzy są przekonani o pozytywnym wpływie handlu na rynek pracy pozostał na podobnym poziomie, o tyle w Polsce udział ten wzrósł o ponad 6 punktów procentowych. – To sugeruje, że przynajmniej w Polsce wiara w handel jako czynnik tworzący miejsca pracy może odzwierciedlać ostatnie doświadczenia – komentują autorzy raportu Pew Research Center.

Więcej handlu to wyższe płace

Z badania wynika również, że powiązane ze sobą okazują się wyniki gospodarki danego kraju i poglądy opinii publicznej na temat wpływu handlu na wynagrodzenia. Im szybciej gospodarka rozwijała się w latach 2014-2017, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dorośli w tym społeczeństwie uznają, iż handel zwiększa płace. Dotyczy to zwłaszcza rynków wschodzących, m.in. Indii i Kenii. Z kolei w takich krajach jak Włochy i Francja, gdzie wzrost gospodarczy w ostatnich latach był powolny przeważają opinii, że handel nie przyczynia się do wyższych płac.

Na poglądy dotyczące powiązań handlu z zatrudnieniem wpływa także poziom wykształcenia. W 19 z 27 badanych krajów osoby z wyższym wykształceniem częściej były przekonane, że handel tworzy miejsca pracy niż osoby gorzej wykształcone. Największe różnice w publicznym odbiorze wpływu handlu na zatrudnienie widać było w Meksyku (wzrost o 20 pkt. proc.) i w Rosji (19 pkt. proc.).