Ak­cje fran­cu­skie­go kon­glo­me­ra­tu bu­dow­la­no­-łącz­no­ścio­we­go dro­ża­ły w Pa­ry­żu na­wet o 8,3 proc., a te­le­ko­mu Vi­ven­di o 4 proc. Po­wo­dem by­ło ogło­sze­nie przez nie, że za­czę­ły roz­mo­wy o wzajemnym ko­rzy­sta­niu z czę­ści swo­ich sie­ci łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej.

Ope­ra­to­rzy Bo­uy­gu­es Te­le­com i SFR ogło­si­li roz­po­czę­cie roz­mów na za­sa­dzie wy­łącz­no­ści ko­rzy­sta­nia z in­fra­struk­tu­ry. Bę­dą­ca ich efek­tem umo­wa zmniej­sza­ją­ca kosz­ty dzia­ła­nia po­win­na zo­stać za­war­ta przed koń­cem ro­ku. Po­dob­ną ini­cja­ty­wę pod­ję­ły wcześniej Vo­da­fo­ne i Te­le­fo­ni­ca w Wlk.Bry­ta­nii w re­ak­cji na ostrą woj­nę ce­no­wą wy­wo­ła­ną wej­ściem na ry­nek eu­ro­pej­ski ta­nie­go ope­ra­to­ra Free.

Fran­cu­scy ope­ra­to­rzy ma­ją nie­wiel­kie po­le re­du­ko­wa­nia kosz­tów, bo pion kon­ku­ren­cji  KE jest prze­ciw­ny dal­szej kon­so­li­da­cji. Rząd Fran­cji uznał wspól­ne ko­rzy­sta­nie z sie­ci za szcze­gól­nie uza­sad­nio­ne w sy­tu­acji gdy ma­le­ją ich mar­że. – To bar­dzo do­bra wia­do­mość – oce­nił jeden z pa­ry­skich ma­kle­rów. – Spo­dzie­wa­li­śmy się jej, po­ja­wi­ła się wcze­śniej niż za­kła­da­li­śmy, a sy­ner­gie bę­dą znacz­ne, ok. 15 proc. w wy­dat­kach in­we­sty­cyj­nych i ope­ra­cyj­nych.

Na wzrost kursu Vi­ven­di wpły­nę­ła do­dat­ko­wo in­for­ma­cja o możliwej sprze­da­ży Ma­roc Te­le­com. Firma negocjuje z Eti­sa­la­tem z Abu Za­bi sprze­da­ż za 4,2 mld eu­ro w go­tów­ce swo­ich 53 proc. udzia­łów. In­for­ma­cja wy­wo­ła­ła spa­dek cent ak­cji ma­ro­kań­skie­go ope­ra­to­ra o 6 proc.

—reu­ters