Chodzi o rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenia: w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pomocy finansowej  w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka", w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach programu „Innowacyjna gospodarka" oraz w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach tego samego programu. Jak tłumaczy Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczą one wydłużenia terminów udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis tj. terminów na podpisywanie umów z beneficjentami programu „Innowacyjna gospodarka".

Jak podkreśla Miłosz Marczuk z PARP w przypadku przyjęcia zmian legislacyjnych agencja będzie mogła podpisywać umowy o dofinansowanie z beneficjentami programu „Innowacyjna gospodarka" do 30 czerwca 2014 r. - Chodzi o działania objęte pomocą publiczną, a więc również działanie 4.4. „Innowacyjnej gospodarki", z którego dotowane są nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Biorąc pod uwagę, że ostatni konkurs o te dotacje z budżetem 500 mln zł został dopiero ogłoszony nie byłoby możliwości przeprowadzenia całego procesu związanego z oceną i podpisaniem umów do końca grudnia br. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem – tłumaczy Marczuk.

Jak przypomina Monika Konikowska-Wójcik z PARP, agencja udziela wsparcia przedsiębiorcom w ramach wielu działań „Innowacyjnej gospodarki" i programu „Rozwój Polski wschodniej" na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego. Rozporządzenia te stanowią programy pomocowe, w ramach których przedsiębiorcom jest udzielana pomoc publiczna. Zasadniczym aktem regulującym taką pomoc jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. czyli tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. W związku z reformą pomocy publicznej na poziomie wspólnotowym Komisja Europejska dokonuje przeglądu zasad pomocy państwa, nowelizując przepisy o pomocy publicznej w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, pomocy na ochronę środowiska czy kapitału podwyższonego ryzyka. Jako że zakończenie dostosowania tych instrumentów do nowych celów pomocy nie będzie możliwe przed zakończeniem obowiązywania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, Komisja rozpoczęła procedurę legislacyjną w celu przedłużenia okresu obowiązywania tego rozporządzenia do 30 czerwca 2014 r. Tym samym ulegnie przedłużeniu o pół roku, do 31 grudnia 2014 r. sześciomiesięczny okres dostosowawczy, zgodnie z którym dotychczasowe programy pomocowe nadal pozostają wyłączone na mocy tego rozporządzenia. Oznacza to, że do końca tego okresu będzie możliwe udzielane pomocy publicznej na dotychczasowych zasadach. Wyjątkiem są programy pomocy regionalnej, które wygasają z dniem wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy regionalnej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów notyfikował Komisji Europejskiej przedłużenie mapy pomocy regionalnej do 30 czerwca 2014 r. zgodnie z projektem stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.

Aby przenieść korzystne rozwiązania do krajowych programów pomocowych resort rozwoju rozpoczął prace nad odpowiednią nowelizacją rozporządzeń na podstawie, których PARP udziela pomocy publicznej przedsiębiorcom. Projekty zmian rozporządzeń trafiły już do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.