KNF informuje, że na posiedzeniu z 17 grudnia nałożyła na GO TFI kilka kar finansowych na łączną kwotę 6,5 mln zł, a także zastosowała sankcję administracyjną w postaci cofnięcia TFI zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Kara 5 mln zł została nałożona za naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy, "w związku z zarządzaniem przez TFI funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego". Kary po 1 mln zł oraz 0,5 mln zł dotyczą inwestowania niezgodnie z limitami inwestycyjnymi. Jak pisze KNF, w związku z ustaleniem, że naruszenie przepisów ustawy jest rażące, zdecydowano się na cofnięcie zgody na zarządzanie.

Kara 5 mln zł dotyczy naruszeń przy zarządzaniu funduszami zamkniętymi GO Fund FIZ, GODEBT1 FIZ NFS, Prime FIZ NFS oraz GO FUNDS Property FIZ.

Sankcji administracyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że nadzór nad funduszami GO TFI przejmują depozytariusze.

GO TFI to trzecie po Saturn i Lartiq towarzystwo, któremu KNF w tym roku cofnęło zgodę na działalność.