Gieł­da do­pu­ści­ła ak­cje Krka do ob­ro­tu za­le­d­wie trzy dni po zło­że­niu przez sło­weń­ską fir­mę sto­sow­ne­go wnio­sku. Do ob­ro­tu wej­dą wszyst­kie, po­nad 35 mln, wa­lo­ry kon­cer­nu no­to­wa­ne na gieł­dzie w Lu­bla­nie od 15 lat (de­biut w 1997 r.). Han­del na war­szaw­skim par­kie­cie pa­pie­ra­mi pro­du­cen­ta le­ków po­wi­nien ru­szyć w naj­bliższych dniach po świę­tach.

Wła­dze spół­ki nie ukry­wa­ją, że po­przez tzw. du­al-li­sting za­le­ży im na zwięk­sze­niu płyn­no­ści wa­lo­rów. Dzien­ny ob­rót ak­cja­mi kon­cer­nu w Lu­bla­nie za­zwy­czaj nie prze­kra­cza 1 mln eu­ro, a ka­pi­ta­li­za­cja prze­kra­cza zaś 1,7 mld eu­ro. Wąt­pli­wo­ści mo­że jed­nak bu­dzić przy­kład buł­gar­skiej So­phar­my (dys­try­bu­ują­cej le­ki), któ­ra jest no­to­wa­na na GPW od li­sto­pa­da ze­szłe­go ro­ku. Ob­rót jej ak­cja­mi jest nie­wiel­ki. – Sło­weń­ska gru­pa jest ty­po­wym pro­du­cen­tem le­ków, a na GPW ma­my głów­nie dys­try­bu­to­rów. To dla in­we­sto­rów do­bra ofer­ta, bo bę­dą mie­li możli­wość dy­wer­sy­fi­ka­cji in­we­sty­cji. Można się spo­dzie­wać, że za­in­te­re­so­wa­nie ak­cja­mi tej spół­ki bę­dzie znacz­nie więk­sze niż w przy­pad­ku So­phar­my – mó­wi Ma­rek Cza­chor z Er­ste Se­cu­ri­ties

1 mld euro przychodów miała Krka w minionym roku. Zysk netto wyniósł 162,7 mln euro

W 2011 r. pro­duk­cja i sprze­daż le­ków wy­da­wa­nych na re­cep­tę sta­no­wi­ła 82 proc. przy­cho­dów gru­py, le­ków wy­da­wa­nych bez re­cep­ty 11 proc., pro­duk­tów lecz­ni­czych dla zwie­rząt 4 proc., a po­zo­sta­łe 3 proc. po­cho­dzi­ło z ofe­ro­wa­nia usług tu­ry­stycz­nych. Po­nad 90 proc. ob­ro­tów Krka po­cho­dzi z eks­por­tu.