Kapitały własne po 2018 r. wynoszą -2,2 mld zł. Przychody również były ujemne i wyniosły -730 mln zł.

- Wyniki finansowy za 2018 rok nie ma wpływu na realizację układu i na przepływy finansowe spółki. Opracowując propozycję układową przyjęliśmy bowiem podobne założenia dotyczące kondycji finansowej GetBack. Przedstawione sprawozdanie jest bardziej formą zaraportowana straty czy poziomu kapitałów własnych, które już wcześniej oszacowaliśmy, nie mieliśmy jednak możliwości ujęcia ich w formie formalnego sprawozdania – podkreśla Przemysław Dąbrowski, wiceprezes GetBacku.

Na 1,5 mld straty ponad 80 proc. to koszty nie mające odzwierciedlenia w przepływach finansowych (np. przeszacowanie certyfikatów inwestycyjnych czy rezerwy).

„Brak możliwości przedstawienia pełnego sprawozdania finansowego za 2018 rok i publikacja w zamian sprawozdania "pro forma" opartego o szacunki poszczególnych pozycji bilansu, związana jest z trudnościami w wycenie certyfikatów funduszy zarządzanych przez zewnętrzne TFI oraz braku wyceny certyfikatów w części funduszy własnych" – argumentuje GetBack.

Spółka oprócz danych za 2018 r. opublikowała także informacje o odzyskach za okres lipiec 2018 – marzec 2019 r. W marcu tego roku wyniosły one 27,4 mln zł, jednak w styczniu i lutym było to około 21 mln zł.

„W połowie zeszłego roku spółka zanotowała wyraźny spadek efektowności operacyjnej, co automatycznie przełożyło się na niższy poziom odzysków - z poziomu ponad 27 mln złotych w lipcu ub.r., do 22 mln złotych we wrześniu ub.r. Było to spowodowane problemami płynnościowymi spółki, które ograniczyły podejmowane czynności windykacyjne, jak i ogólnymi perturbacjami w jej funkcjonowaniu oraz wynikającym z tego kryzysem wiarygodności GetBack. W ostatnich miesiącach ub.r. poziom odzysków uległ stabilizacji na poziomie 26 mln złotych, by w grudniu ub.r. zanotować najwyższy w całym okresie objętym raportowaniem poziom prawie 40 milionów złotych. Spółka rozpoczęła bieżący rok z niepewnością co do przyjęcia układu co, poza obiektywnymi czynnikami sezonowymi, przełożyło się na spadek odzysków do 21 milinów złotych. Trend ten udało się zatrzymać, a marzec br. zakończył się odzyskami na poziomie ponad 27 milionów, czyli na poziomie jak z początku kryzysu" – podkreśla GetBack.

Wartość portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez spółkę na koniec 2018 r. wynosiła 1,05 mld zł.