Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Został nim Paweł Pawłowski.

To trzeci taki przypadek od czasu objęcia kas państwowym nadzorem (jesienią ubiegłego roku), ale tym razem dotyczy jednej z największych kas w sektorze mającej około 130 tys. członków. Wcześniej KNF wprowadziła zarząd komisaryczny w SKOK Wspólnota w Gdańsku oraz w SKOK im. św. Jana z Kęt w Rumi.

W takich przypadkach dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone im pełnomocnictwa wygasają. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Natomiast decyzja KNF o wprowadzeniu zarządu komisarycznego nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają umowy łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kas. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy, która weszła w życie w październiku 2012 r., a w czerwcu została znowelizowana. Z niedawno opublikowanego przez KNF raportu na temat sektora SKOK wynika, że sytuacja kas po pierwszym kwartale jest gorsza w porównaniu z wynikami na koniec ubiegłego roku. Jest to głównie efekt urealnienia wartości aktywów oraz rozliczania przychodów prowizyjnych w czasie. Łącznie kasy wykazały w pierwszym kwartale stratę w wysokości 113 mln zł. Na koniec marca 39 spośród 55 kas prowadzących działalność wykazało straty w działalności.