1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie niektóre przepisy rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta i wojewodę oraz trybu zwrotu części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

Z przepisów wynika, że w 2015 r. wnioski o zwrot wydatków na fundusz sołecki wójt przekazuje wojewodzie wyłącznie w formie elektronicznej. Taki wniosek powinien zostać złożony do 31 maja roku następującego po tym, którego dotyczy. Wojewoda po zbadaniu wniosku pod względem formalnym i rachunkowym przekazuje go do realizacji. A jeżeli stwierdzi w nim błędy, zwraca wniosek wójtowi do uzupełnienia.

Poprawiony wniosek powinien zostać złożony wojewodzie w terminie siedmiu dni. Termin ten jest liczony od dnia, w którym wezwanie do poprawienia wniosku zostało wójtowi doręczone. W razie niedotrzymania tego terminu gmina nie otrzyma zwrotu wydatków poczynionych na fundusz sołecki.

Wnioski poprawne i poprawione w terminie zostaną przekazane do realizacji, co oznacza, że wymienione w nich kwoty powinny wpłynąć na rachunek budżetu gminy do 31 sierpnia roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy.

podstawa prawna: rozporządzenie z 8 lipca 2014 r.w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta DzU z 10 lipca, poz. 916