Materiał partnera: Deloitte

Rynek audytu sprawozdań finansowych w Polsce przeszedł znaczną przemianę w ciągu ostatnich 30 lat, a niewątpliwie miała na to wpływ specyfika poszczególnych dekad. Lata 90., początek nowego porządku gospodarczego, prywatyzacja i wejście na rynek firm prywatnych można skonkludować jako czas przygody i zbierania doświadczeń „nowego wspaniałego świata". Prawdziwe przyspieszenie przyniosła kolejna dekada – wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej napłynęły inwestycje zagraniczne, a gospodarka zaczęła rosnąć, podobnie jak rynek firm audytorskich. Pierwsza dekada XXI wieku to również rozwój Giełdy Papierów Wartościowych i nowe wymogi dla spółek na niej notowanych. Ostatnie dziesięć lat to czas regulacji, nowych obowiązków, kodeksu dobrych praktyk dla spółek giełdowych, unifikacji podejścia na poziomie rynków unijnych i bliższej współpracy polskiego regulatora z ESMA (European Securities and Markets Authority). Wspólnym mianownikiem powstających w Polsce przepisów z tymi obowiązującymi na innych rynkach są standardy badania, czyli zasady przeprowadzenia badania, zasady etyki i niezależności, jakich musi przestrzegać biegły rewident, oraz standardy kontroli jakości firm audytorskich.

Przepisy kształtują rzeczywistość

Fundamentem dla tych obszarów są międzynarodowe przepisy i wytyczne, zaczynając od Międzynarodowych Standardów Badania (MSB), poprzez Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych, który określa podstawowe zasady etyczne ważne dla zawodowych księgowych, kończąc na Międzynarodowych Standardach Kontroli Jakości (MSKJ), określających normy i wytyczne dla systemów kontroli jakości stosowanych przez audytora. Mniejsze różnice w przepisach występują w przypadku audytów spółek, niebędących Jednostkami Zainteresowania Publicznego (JZP). Zarówno w przepisach w USA, jak i EU, JZP są pod szczególnym nadzorem i posiadają specjalne uregulowania we wszystkich trzech wyżej wymienionych wymiarach. Przepisy dotyczące badania JZP są bardziej restrykcyjne, co wynika ze specyfiki tych podmiotów, a w szczególności ich publicznego znaczenia. W Polsce największy wpływ na obowiązujące audytorów przepisy ma ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Spowodowała ona, że przepisy dotyczące audytu zaczęły znacząco różnić się zarówno od tych stosowanych w innych krajach UE, jak i na świecie.

Większego znaczenia w spółkach nabierają systemy kontroli wewnętrznej, komitety audytu czy obowiązki raportowe. Zarówno przepisy, jak i działania podmiotów badanych są istotne z punktu widzenia prac audytorskich, dlatego powinny niezmiennie pozostawać w optyce biegłych rewidentów.

Świat jutra dla audytu

Jutro dla audytu rozpoczęło się już wczoraj i nie tylko w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Biznes ma świadomość, że digitalizacja przedsiębiorstw jest nieunikniona. Postępuje cyfryzacja, wzrasta ilość dostępnych danych, a konieczność ich przetwarzania ma również istotny wpływ na proces audytu. Usprawnienie procedur badania sprawozdań finansowych to w Deloitte jeden z priorytetów. Innowacyjne narzędzia wykorzystujemy między innymi w procesie pozyskiwania danych, ich zaawansowanej analizie oraz w komunikacji z klientem i organizacji procesu badania, jak również przy inwentaryzacjach. W przyszłości niewątpliwie największą rewolucją będzie wykorzystanie w procesie badania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) i na rozwiązaniach chmurowych. AI może mieć zastosowanie np. w analizie zapisów księgowych, wskazując te nietypowe, które niosą wyższe ryzyko błędu. Trzeba mieć na uwadze, że nowe narzędzia wspierające audyt muszą być niezmiennie oparte na regulacjach, odpowiadać na zmiany w rachunkowości oraz dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Rozważania na temat przyszłości audytu oraz odpowiednie dostosowanie działań sprawozdawczych do wymagań interesariuszy nabierają coraz większego znaczenia. Powstaje pytanie – w jaki sposób zaoferować firmom i inwestorom raportowanie wskazujące możliwości odbudowy pozycji i powrotu na ścieżkę wzrostu.

Deloitte na świecie przeprowadził badanie wśród 351 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla, kierowników komitetów audytu, inwestorów, akcjonariuszy oraz członków zarządu z dziewięciu krajów, aby lepiej zrozumieć znaczenie, jakie przypisują badaniom sprawozdania finansowego. W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy rosnące oczekiwania wobec przeprowadzanych badań, które dotyczą zmian i dostarczania stosownych informacji w czasie rzeczywistym. Co więcej, firmy oczekują, aby badania dotrzymywały kroku innowacjom wprowadzanym na poziomie ich działań biznesowych i procesów.

W odpowiedzi na te wymagania firmy audytorskie, w tym Deloitte, inwestują w doskonalenie procesów lub w nowe procesy i technologie oraz uczą się, jak najlepiej wyposażyć swoich biegłych rewidentów w narzędzia i wiedzę.

Respondenci wskazują również, które obszary biznesowe powinny zostać uwzględnione w trakcie audytu w przyszłości, wyłania się równy podział między: kulturę korporacyjną, działania w duchu wartości, zrównoważonego rozwoju, standardy i działania etyczne, działalność odpowiedzialną społecznie, misję organizacji oraz cyberzagrożenia*.

* https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/budowanie-odpornosci-badanie-Deloitte-Audit-Value-Survey-2020.html

Wspomnienie o Marii Rzepnikowskiej

Maria Rzepnikowska pełniła przez wiele lat funkcję Chairmana Deloitte Polska, partnera Deloitte Central Europe oraz partnera w dziale Audytu Deloitte. Była osobą wyjątkową o wysokiej etyce pracy. Wiedziała, jak wymagający jest zawód biegłego rewidenta, tym bardziej istotne było dla niej pogłębianie wiedzy. Jej praca zawodowa ściśle łączyła się z działalnością ekspercką i edukacyjną. Odeszła od nas ceniona autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości, zawsze profesjonalna, pełna optymizmu, zawsze gotowa do pracy na rzecz zawodu. Swoją działalność na rzecz biegłych rewidentów rozpoczęła w łódzkim oddziale samorządu. W latach 2003–2015 była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy prezesa KRBR. Była przewodniczącą komisji ds. współpracy międzynarodowej, gdzie miała bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki Izby. Reprezentowała samorząd w Komisji Nadzoru Audytowego. Współpracowała z sejmową Komisją ds. Finansów i była zaangażowana jako ekspert w prace zespołów przygotowujących lub opiniujących zmiany w przepisach prawa. Brała udział w tworzeniu 4, 7 oraz 43 Dyrektywy UE. Reprezentowała Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Fédération des Experts-comptables Européens i jako pierwsza Polka pełniła funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa zarządu tej organizacji.