Sektor finansowy ambasadorem ESG

Zielona transformacja stanowi epokowy proces kształtujący przyszłość Europy, stając się kołem zamachowym dalszego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. To przedsięwzięcie ma na celu nie tylko ograniczenie negatywnych efektów zmian klimatycznych, lecz również budowę dobrobytu i poprawę jakości życia europejskich społeczeństw.

Publikacja: 28.02.2024 09:00

Sektor finansowy ambasadorem ESG

Foto: mat. pras.

Opinia partnera: BOŚ Bank

To z kolei wymaga ogromnych inwestycji i rolą sektora finansowego będzie z jednej strony dostarczanie finansowania zielonych projektów, a z drugiej promocja zrównoważonego rozwoju wśród klientów banków oraz wspieranie ich transformacji.

W samej Polsce prognozowane nakłady na zieloną transformację powinny wynieść ok. 600 mld zł do 2030 r. Pomimo ogromnego udziału środków publicznych znaczna część potrzebnego finansowania będzie musiała pochodzić od sektora finansowego, a także inwestorów prywatnych i zagranicznych. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) szacuje lukę w podaży zielonego finansowania w części do zaspokojenia przez instytucje finansowe na ok. 35 mld zł. To jednak nie wszystko.

Banki nie tylko dawcami kapitału

Zgodnie z intencją europejskich prawodawców, banki mają nie tylko zapewnić część kapitału potrzebnego do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, lecz także stymulować rynek i tworzyć mechanizmy pobudzające popyt na proekologiczne produkty finansowe. I tak się dzieje. Poprzez różne zachęty, takie jak chociażby korzystniejsze warunki finansowania, banki już teraz starają się skłaniać klientów do inwestycji zgodnych z celami klimatycznymi. Podmioty, które będą realizować projekty sprzeczne z tymi celami, muszą liczyć się z tym, że wsparcie dla takich przedsięwzięć ze strony instytucji finansowych będzie coraz bardziej ograniczane, a finalnie – niedostępne.

Sektor finansowy wypełnia również istotną misję edukacyjną. Nowoczesne, zielone banki pełnią rolę doradcy, który towarzyszy klientom na każdym etapie realizacji proekologicznych inwestycji, oferując im wsparcie eksperckie. Dotyczy to także współpracy w obszarze ESG, czyli uwzględniającym wpływ finansowanych przedsiębiorstw na środowisko naturalne, aspekty społeczne oraz ład korporacyjny.

Dla instytucji finansowych oraz coraz liczniejszej grupy inwestorów czynniki ESG to również jedna ze składowych brana pod uwagę przy ocenie ryzyka danego przedsięwzięcia, podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu kapitałowym albo udzieleniu finansowania. Ta jakościowa zmiana w podejściu do oceny potencjalnej inwestycji następuje już od kilku lat.

Polski sektor finansowy coraz bardziej zielony

Jak wskazuje najnowsza, trzecia edycja raportu PwC „Zielone finanse po polsku”, opublikowana w styczniu br., wszystkie ankietowane przez tę firmę banki uwzględniają ocenę ryzyka ESG w kluczowych obszarach działalności oraz tam, gdzie jest to wymagane przez aktualne regulacje, tj. w procesach kredytowych. Dla przebadanych instytucji finansowych priorytetem na ten rok jest dalsze wdrażanie regulacji i wytycznych nadzorczych (75 proc. wskazań), a także rozwój zielonej oferty produktowej (67 proc.). Z kolei realizacja przyjętej strategii ESG jest kluczowa dla 58 proc. biorących udział w badaniu banków. Sektor finansowy pełni także ważną rolę przy przekierowywaniu finansowania z sektorów wysokoemisyjnych na bardziej zrównoważone nie tylko poprzez odpowiednią ofertę produktową czy podnoszenie świadomości klientów, lecz także wprowadzanie dodatkowych usług wspierających transformację swoich klientów (75 proc. wskazań). Co ciekawe, pierwsze banki na poważnie rozważają „karanie” klientów zamierzających realizować inwestycje nieprzyjazne środowisku, podnosząc koszty ich finansowania.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, nie może dziwić, że banki starają się wieść prym w promowaniu włączania czynników ESG do strategii rozwoju firm. Można się również spodziewać, że kurs sektora finansowego w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju w następnych latach jeszcze bardziej się zaostrzy, a podmioty, które nie dostosują się do tych zmian, będą musiały się liczyć z tym, że będą miały realny kłopot w pozyskaniu finansowania zewnętrznego. To z kolei odbije się na ich konkurencyjności i możliwościach dalszego rozwoju.

BOŚ partnerem pierwszego wyboru w zielonej transformacji

Bank Ochrony Środowiska, będący od początku swojego istnienia bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych projektów, pozostaje w ścisłej czołówce polskich instytucji finansowych konsekwentnie rozwijających portfel zielonych produktów.

W ciągu ponad 30 lat swojej działalności BOŚ udzielił kredytów w kwocie prawie 27 mld zł na finansowanie proekologicznych przedsięwzięć. Zrealizowane inwestycje pozwalają m.in. na produkcję energii z OZE rzędu 3,3 mln MWh rocznie czy utylizację lub odzysk 7,3 mln ton odpadów rocznie. Bank sfinansował ponadto 9,5 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków o 2,6 mln m3 na dobę. Projekty, które powstały przy zaangażowaniu BOŚ, pozwalają także na redukcję emisji 140 tys. ton rocznie pyłu, 0,5 mln ton rocznie dwutlenku siarki oraz 49 tys. ton rocznie tlenków azotu.

Kredyty proekologiczne stanowią obecnie około 40 proc. salda kredytów ogółem BOŚ. Tak duży ich udział wyróżnia bank nie tylko na polskim, lecz również europejskim rynku bankowym.

Zrównoważony rozwój Banku Ochrony Środowiska został doceniony przez międzynarodowe, niezależne instytucje. W minionym roku, trzeci rok z rzędu, BOŚ poddał się ocenie agencji ratingowej Morningstar Sustainalytics, ponownie poprawiając uzyskany wynik. W kolejnych badaniach otrzymał ocenę ESG Risk na poziomie 19,9 w 2021 roku, 14,2 w 2022 r. i 12,2 w 2023 r., gdzie coraz niższe noty oznaczają systematyczną poprawę w obszarze ryzyka ESG. Każdorazowo uznane je za niskie („Low Risk”). Uzyskany w ostatnim roku wynik plasuje BOŚ wśród 6 proc. najlepiej ocenionych banków w ujęciu globalnym na ponad tysiąc przebadanych instytucji finansowych i zarazem w czołowych 5 proc. spośród prawie 15,8 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics.

Rosnące ambicje w obszarze ESG

Pod koniec 2023 r. bank przyjął strategię ESG na lata 2024–2026, będącą uzupełnieniem strategii biznesowej Grupy BOŚ. Stanowi ona mapę drogową wskazującą główne kierunki dalszego rozwoju banku, ze szczególnym uwzględnieniem jego ambicji w wymiarach środowiskowym, społecznym i z zakresu ładu korporacyjnego.

W obszarze działań prośrodowiskowych BOŚ zamierza skupić się na dalszym rozwoju zielonych produktów finansowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami wspierającymi ochronę środowiska. Celem banku jest zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym powyżej 50 proc. w 2026 r.

Jeszcze w tym roku bank zamierza przeprowadzić walidację, a następnie przystąpić do realizacji planu dekarbonizacji grupy kapitałowej, zgodnego z celem porozumienia paryskiego w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBT). Wśród celów, które mają zostać zrealizowane do 2026 r., znajdują się również m.in. zwiększenie udziału pojazdów hybrydowych lub elektrycznych we flocie Grupy BOŚ powyżej 90 proc., redukcja wymaganej dokumentacji papierowej o 50 proc., a także przejście całej sieci stacjonarnej wyłącznie na oświetlenie LED.

Myśląc o komponencie społecznym, ambicją BOŚ jest stałe zwiększanie zaangażowania pracowników w działania realizowane w ramach wolontariatu. Bank planuje również każdego roku realizować siedem autorskich programów edukacyjnych i grantowych w ramach Fundacji BOŚ. Równolegle zamierza dalej rozwijać współpracę ze środowiskami akademickimi na rzecz rozwoju wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. W planach banku jest również pełne dostosowanie własnych placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po stronie ładu korporacyjnego BOŚ zadeklarował podjęcie wzmożonych wysiłków na rzecz budowy zrównoważonego łańcucha wartości. W związku z tym zamierza podejmować nową współpracę wyłącznie z dostawcami przestrzegającymi zasad zrównoważonej polityki zakupowej zgodnej z normami ESG. Bank planuje również wdrożyć regularne badania oczekiwań interesariuszy w zakresie realizacji i raportowania działań Grupy BOŚ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma także zamiar włączyć cele zrównoważonego rozwoju do systemów motywacyjnych zarządu i wszystkich pracowników banku.

Przykład BOŚ oraz dostępne badania poświęcone polskiemu sektorowi bankowemu pokazują, że 2024 rok i lata następne będą stały pod znakiem rosnącej roli czynników ESG w bankowości. Z jednej strony będzie się to wiązać z nowymi obowiązkami informacyjnymi – przypomnijmy, że największe podmioty, w tym banki, w 2025 r. będą musiały opublikować sprawozdania zrównoważonego rozwoju za 2024 rok, a w kolejnych latach podobny obowiązek obejmie kolejne grupy przedsiębiorstw. Z drugiej strony jest to element megatrendu przewartościowującego działalność gospodarczą jako taką. Instytucje finansowe w tej sytuacji odgrywają podwójną rolę: jako jedne z pierwszych podmiotów wdrażają nowe regulacje i się im podporządkowują, a jednocześnie pełnią funkcję ambasadora ESG. Przekierowując strumień finansowania w stronę przedsięwzięć zrównoważonych, stanowią motor napędowy zmian w całej gospodarce.

- Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska

Opinia partnera: BOŚ Bank

Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie