Wspólna wizja to podstawa działania

W Polsce około 20 proc. dużych firm oferuje programy wolontariatu pracowniczego lub wspiera swoich pracowników w działaniach społecznych. W pozostałych przedsiębiorstwach dominuje forma wolontariatu akcyjnego.

Publikacja: 24.11.2022 15:00

Z badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości” przeprowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację BNP Paribas w 2021 roku wynika, że firmy podejmują najwięcej aktywności w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania oraz ekologii.

Wolontariat pracowniczy to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę. Jak podkreślają autorzy raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości”, jest to ważne narzędzie służące zaspokajaniu różnych potrzeb pracodawców, pracowników i otoczenia firmy. – To świetny przykład budowania partnerstw lokalnych, wspierania organizacji pozarządowych działających w obszarze solidarności społecznej, edukacji czy ekologii. To równie istotne narzędzie HR, wzmacniające kompetencje pracowników i ich integrację oraz dające poczucie sprawczości. Wolontariat niesie moc pozytywnych doświadczeń i daje korzyści każdej zaangażowanej stronie: beneficjentom, pracownikom i pracodawcy – zaznacza Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas.

Liczy się satysfakcja

Zdaniem ekspertów szacunek dla drugiego człowieka, empatia i zdolność do kooperacji to najważniejsze postawy, jakie powinien kształtować wolontariat pracowniczy. – Z naszego badania wynika, że pracownicy dzięki zaangażowaniu w wolontariat mają przede wszystkim satysfakcję z niesienia pomocy oraz poczucie wpływu na otoczenie. Inne korzyści, jakie czerpią, to m.in. zdobywanie nowych doświadczeń, przydatnych w pracy zawodowej i w życiu, oraz wzrost satysfakcji z pracy w firmie, co także pozytywnie wpływa na ich dobrostan – mówi Tomasz Schimanek, autor raportu, polityk społeczny, badacz, aktywista pozarządowy, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Poczucie znaczenia pracy

Coraz więcej firm ma świadomość, że angażowanie się w pomaganie innym daje pracownikom poczucie znaczenia pracy, wzmacnia przywiązanie do firmy oraz relacje interpersonalne, przyczynia się także do rozwoju ich kompetencji, poprawia komunikację wewnętrzną. I przede wszystkim pokazuje kluczowe problemy społeczne i środowiskowe oraz uświadamia ludziom, jak wiele wspólnie można zrobić. – Dziś sensowność pracy (ang. work meaningfulness) jest uważana za jeden z istotniejszych czynników sprzyjających motywacji i zaangażowaniu pracowników. Praca dla firmy pozwalającej na realizację działań prospołecznych czy proekologicznych przyczynia się do budowy wyższego dobra, daje poczucie celu – mówi Katarzyna Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Są też firmy, które wprowadzają wolontariat pracowniczy na siłę, bez woli i zgody pracowników, jako część realizacji strategii CSR. Wtedy nie przynosi on oczekiwanych efektów.

– Dominującym powodem podejmowania wolontariatu przez pracowników jest chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych i zyskanie satysfakcji z niesienia pomocy – darowania komuś swojej energii, wiedzy, wsparcia – mówi Kunert.

Pomagać można w różnej formie

Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy. Można wyróżnić: wolontariat akcyjny (jednorazowy) lub długoterminowy na rzecz konkretnych organizacji lub instytucji, często przy wsparciu pracodawcy. – Wolontariat realizowany przez pracowników może być też dzieleniem się kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem np. w czasie spotkań ze start-upami, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi czy takimi instytucjami, jak szpitale, hospicja. Coraz częściej nazywa się go wolontariatem kompetencji. Pracownicy mogą pomagać merytorycznie również w sieci, dzięki e-wolontariatowi, np. przez platformę TuDu.org.pl, tworzyć strony internetowe dla akcji społecznych, zbierać dane do baz – mówi Kunert. Ten ostatni rodzaj wolontariatu stał się bardzo popularny w pandemii, gdzie w czasie lockdownów i ograniczonej mobilności pozwalał podtrzymywać więzi i wspólnie działać.

Warto podkreślić, że ani pandemia, ani inflacja czy wojna w Ukrainie nie sprawiły, że firmy zaprzestały działań na rzecz innych. Wręcz przeciwnie. Z ostatniego badania „Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy” przeprowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację BNP Paribas wynika, że sytuacja kryzysowa związana z wojną i pomoc dla uchodźców spowodowały wzrost aktywności dotychczasowych wolontariuszy, pojawienie się nowych pracowników chcących się angażować w pomoc. – W dość szybkim tempie nastąpił rozwój ilościowy i jakościowy programów wolontariatu pracowniczego, a pracownicy wspięli się na wyżyny kreatywności i w bardzo ciekawy i skuteczny sposób pomagają potrzebującym. Firmy zaczęły porządkować swoje programy wolontariatu pracowniczego i wprowadzać dotychczas niestosowane rozwiązania, służące zwiększeniu skuteczności pracy wolontariuszy – mówi ekspertka.

Pracownik musi dostać wsparcie

Firma, która planuje rozpocząć tego typu działania, powinna w pierwszej kolejności porozmawiać z pracownikami i zapytać ich, jaki rodzaj wolontariatu chcą realizować i w co konkretnie chcą się zaangażować. – Każdy ma inną potrzebę pomagania i przeróżne obszary społecznej aktywności. Co więcej, przedsiębiorca powinien dać zespołowi narzędzia do społecznego zaangażowania, np. granty dla pracowników na ich własne projekty czy wsparcie logistyczne (np. pracownicy wykorzystują samochody służbowe w swojej działalności). Może też zorganizować szkolenia czy konsultacje z ekspertami zewnętrznymi, rozwijające wybrane kompetencje pracowników w działalności społecznej, czy zaoferować np. promocję tych działań – dodaje Katarzyna Kunert.

Dużym wsparciem dla tworzenia programów wolontariatu pracowniczego w firmach może być Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego opracowana przez Koalicję Liderzy Pro Bono we współpracy z ekspertami. Dokument zawiera zasady i korzyści wynikające z tej formy społecznego zaangażowania oraz prawa wolontariusza-pracownika i obowiązki pracodawcy.

Wiele wyzwań

Jak podkreśla Katarzyna Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, najważniejszymi celami wolontariatu przyszłości jest przede wszystkim zmniejszenie sfery ubóstwa, przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu, wzmacnianie i integrowanie społeczności lokalnych oraz upowszechnianie zasad tolerancji i równości.

– Aby to osiągnąć, wolontariat powinien być tak zaplanowany, by dostarczał społeczeństwu wiedzę i kompetencje niezbędne do poprawy sytuacji, powinien wspierać zmiany o charakterze systemowym: w społeczności lokalnej, regionalnej, kraju czy świecie oraz wspierać współpracę różnych podmiotów na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych – dodaje.

Z badania wynika, że na drodze do stworzenia wolontariatu pracowniczego stoi szereg wyzwań. Tym najpoważniejszym jest wciąż marginalna wiedza na temat wolontariatu pracowniczego wśród pracodawców, pracowników, partnerów i w całym społeczeństwie.

Wybrane rekomendacje dotyczące działań służących rozwojowi wolontariatu pracowniczego:

- promowanie wolontariatu pracowniczego i upowszechnianie wiedzy na jego temat,

- wzmacnianie wolontariatu tam, gdzie jest już obecny, oraz doskonalenie skuteczności, użyteczności i jakości programów wolontariatu pracowniczego,

- tworzenie i upowszechnianie standardów działania wolontariatu pracowniczego,

-stworzenie oferty wolontariatu pracowniczego dla każdego pracodawcy, w tym dla małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych,

- szersze włączenie się partnerów społecznych w rozwój wolontariatu pracowniczego.

             Źródło: raport „Wolontariat pracowniczy przyszłości”

Z badania „Wolontariat pracowniczy przyszłości” przeprowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację BNP Paribas w 2021 roku wynika, że firmy podejmują najwięcej aktywności w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania oraz ekologii.

Wolontariat pracowniczy to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, świadczona przez pracowników i wspierana przez ich pracodawcę. Jak podkreślają autorzy raportu „Wolontariat pracowniczy przyszłości”, jest to ważne narzędzie służące zaspokajaniu różnych potrzeb pracodawców, pracowników i otoczenia firmy. – To świetny przykład budowania partnerstw lokalnych, wspierania organizacji pozarządowych działających w obszarze solidarności społecznej, edukacji czy ekologii. To równie istotne narzędzie HR, wzmacniające kompetencje pracowników i ich integrację oraz dające poczucie sprawczości. Wolontariat niesie moc pozytywnych doświadczeń i daje korzyści każdej zaangażowanej stronie: beneficjentom, pracownikom i pracodawcy – zaznacza Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska zarządu Fundacji BNP Paribas.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Kluczowy element Tarczy Wschód na wyciągnięcie ręki
Dodatki
Planowanie ścieżki edukacyjnej to ważny krok w budowaniu kariery zawodowej
Dodatki
Lekarze, pielęgniarki, nauczyciele czy inżynierowie należą do zawodów mniej narażonych na zniknięcie
Dodatki
Zetki na rynku pracy
Dodatki
Jeśli nie lekarski, to co?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży