Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN

Jak podkreśla Grupa ORLEN, w każdym obszarze działalności priorytetem dla firmy jest zrównoważony rozwój rozumiany jako troska o przyszłe pokolenia. W centrum jej zainteresowania jest człowiek i poszanowanie jego praw. Przy budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej ORLEN cele społeczne są tak samo ważne jak cele biznesowe. Inwestycje, działania i projekty podejmowane są zawsze z myślą o ich wpływie na społeczeństwo i środowisko.

Firma czuje się odpowiedzialna za innych członków społeczności, w której działa, dlatego prowadzi z nimi dialog i wspiera ich na różnych polach aktywności. W filarze społecznym strategii zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są źródłem inspiracji dla działań CSR.

Ludzie w centrum uwagi

Wśród inicjatyw społecznych podejmowanych przez firmę można wymienić choćby program „ORLEN dla strażaków". Jest on realizowany przez Fundację ORLEN wraz z PKN ORLEN od ok. 20 lat, a wsparcie udzielane jest ponad 1500 jednostkom. Ideą programu jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej w sprzęt strażacki – przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego, drogowego, medycznego itp. W ramach współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami wsparcie od PKN ORLEN otrzymują również rodziny funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy zostali poszkodowani lub polegli podczas służby.

Jednocześnie fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja Energa, Fundacja ANWIL i Fundacja ORLEN Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. W ramach polityki dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając rodzinne domy dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym. Z kolei pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego.

Z myślą o łańcuchach wartości

Firma wykorzystuje swoją znaczącą siłę nabywczą w regionie do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Jak podkreśla Grupa ORLEN, jej odpowiedzialność wobec partnerów biznesowych ma charakter stały, ale jest dynamiczna – firma reaguje na pojawiające się trendy w gospodarce, nowe warunki prowadzenia działalności biznesowej, na wdrażane technologie i nowe narzędzia komunikacji.

Firma jest świadoma, że umacniając pozycję lidera w zakresie CSR, przyciąga wartościowych partnerów biznesowych i zaszczepia w nich swoją odpowiedzialność.

Grupa ORLEN chce jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Dlatego deklaruje otwartość na otaczający świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Stara się, aby jej działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły ze sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Firma działa też w taki sposób, aby ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Swoim pracownikom koncern zapewnia godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy i kodeksem etyki.

Grupa ORLEN jest m.in. partnerem wspierania odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce. Stanowisk

Grupa ORLEN jest m.in. partnerem wspierania odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce. Stanowisko lęgowe w firmie w Płocku jest jednym z najstarszych w Polsce. Funkcjonuje od 2002 r.

materiały prasowe

Dobre praktyki

Warto także przypomnieć, że PKN ORLEN, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Firma dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Zapewnia także łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji, wykorzystując wiele narzędzi komunikacji, m.in.:

– serwis relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej, który zawiera dane finansowe i operacyjne z działalności PKN ORLEN, a także informacje o otoczeniu makroekonomicznym spółki;

– strona internetowa dotycząca programu ORLEN w Portfelu, zawierająca szczegółowe informacje o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy oraz szeroką bazę wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu;

– blog ekspercki głównego ekonomisty PKN ORLEN – napedzamyprzyszlosc.pl – zawierający komentarze na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji branżowych;

– media społecznościowe;

– indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i za granicą, także w formie telekonferencji;

– otwarte dla wszystkich konferencje medialne, które można oglądać „na żywo" przez internet wraz z tłumaczeniem na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie ważnych dla spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników finansowych, strategii itp.

Podczas częstych spotkań grupowych, indywidualnych, telekonferencji, „roadshow" czy „site visits" PKN ORLEN w sposób przejrzysty udziela wszelkich wyjaśnień swoim akcjonariuszom, inwestorom, analitykom i pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego. Na spotkania te przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne przybliżające skomplikowany sposób działania sektorów przemysłu rafineryjno-petrochemicznego oraz energetycznego, w których działa spółka.

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych ORLEN w Portfelu, a w nim Akademię Inwestowania. W 2020 roku do programu dołączył szósty dom maklerski, tym samym w ramach programu współpracują z PKN ORLEN domy maklerskie, które łącznie prowadzą ponad 60 proc. rachunków inwestycyjnych w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z PKN ORLEN