Materiał powstał we współpracy z Grupą LOTOS

Firma czuje się odpowiedzialna wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników. W tym przypadku odpowiedzialność nabiera konkretnego znaczenia.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Wśród czterech naczelnych wartości społecznej odpowiedzialności LOTOSU są: czystość, otwartość, innowacyjność i odpowiedzialność.

Grupa Kapitałowa LOTOS silnie oddziałuje na swoje otoczenie. Dla gdańskiego koncernu ważne jest, by działalność biznesowa uwzględniała potrzeby społeczeństwa oraz wyzwania środowiskowe. LOTOS to druga największa spółka paliwowa w Polsce. Ma kluczowe znaczenie dla kraju jako pracodawca, podatnik, sponsor, darczyńca, partner dla licznych dostawców, instytucji i organizacji. LOTOS współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorcami, a jako stabilny pracodawca w regionie, zapewnia miejsca pracy wielu mieszańcom okolic zakładów produkcyjnych. Ponadto, poprzez współpracę z kontrahentami z regionu, koncern przyczynia się do budowy oraz utrzymywania miejsc pracy dla partnerów biznesowych. Grupa LOTOS jest też ważnym płatnikiem podatków w rejonach swojej działalności. Jako spółka o tak dużym znaczeniu dla kraju LOTOS zobowiązał się do wsparcia realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju, ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Troska o środowisko

Grupa LOTOS dąży do minimalizowania swojego wpływu na środowisko. Z roku na rok coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpadów i ścieków oraz jak najmniej oddziaływać na jakość wody. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna. Koncern bada zużycie energii i kontroluje stan techniczny urządzeń.

LOTOS dba też o swój wpływ na społeczności lokalne. Pomimo braku wymagań prawnych w tym zakresie uszczelniono najbardziej uciążliwe zapachowo urządzenia w oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Koncern zapewnił również recyrkulację części oczyszczonych ścieków i kondensatu pary wodnej oraz zbudował instalację zawracania gazów zrzutowych, które wykorzystuje jako gaz opałowy (zamiast spalania ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji rafinerii doprowadzono gaz do okolicznych miejscowości. Między innymi dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do rafinerii wskaźniki emisyjności Grupy LOTOS są na poziomie najlepszych europejskich rafinerii.

Wsparcie sportu, kultury i służby zdrowia

Grupa LOTOS wspiera różne inicjatywy i projekty społeczne. Działalność sponsoringowa obejmuje sport, kulturę i sztukę oraz działania społeczne i ekologiczne, realizowane przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady LOTOSU, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. poprzez sieć stacji paliw.

W akcje pomocowe angażuje się działająca od wielu lat Fundacja LOTOS. W 2020 r. dofinansowanych zostało prawie 150 projektów kwotą ok. 14 mln zł. Współpracując z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia, Fundacja LOTOS zaangażował się w pomoc placówkom medycznym i instytucjom publicznym w całej Polsce podczas pandemii koronawirusa.

Siła w różnorodności

LOTOS ceni różnorodność, a filarem tej firmy są jej pracownicy. Docenia się doświadczenie związane z wiekiem – pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników. Relacja ta przynosi korzyści obu stronom. Starsi pracownicy wnoszą do zespołu doświadczenie, wiedzę, odpowiedzialność i zaangażowanie. Z drugiej strony młodsze pokolenia dysponują silnym warsztatem narzędziowym i nowym, często niestandardowym, podejściem.

Nagrody i wyróżnienia

Grupa LOTOS jest laureatem wielu nagród z obszaru CSR. Tylko w tym roku koncern zajął pierwsze miejsce w XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie"). Spółka była też nominowana do XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Odpowiedzialny Biznes.

Materiał powstał we współpracy z Grupą LOTOS