Spełniamy coraz bardziej ostre kryteria audytu

Staramy się sukcesywnie budować coraz mocniejszą pozycję w badaniu dużych grup kapitałowych i spółek giełdowych. Już teraz jesteśmy liderem w badaniu spółek z niektórych branż – mówią partnerzy BDO: dr Anna Bernaziuk, Edyta Kalińska i Tomasz Reiter.

Publikacja: 22.12.2023 09:00

Spełniamy coraz bardziej ostre kryteria audytu

Foto: Adobe Stock

Materiał przygotowany przez BDO

Jak obecnie wygląda struktura właścicielska BDO? W firmie zaszły zmiany.

Tak, to prawda. Struktura właścicielska BDO faktycznie się zmieniła, a kroki zmierzające w tym kierunku były dokładnie zaplanowane i zgodne ze strategią firmy. Prace nad zmianami w tym zakresie zostały zapoczątkowane w 2022 roku i początkowo były prowadzone przez pana prezesa i jednocześnie właściciela firmy dr. André Helina, a po jego śmierci w grudniu ubiegłego roku były kontynuowane przez wskazanych przez niego partnerów BDO. Obecnie BDO w Polsce działa pod kierownictwem prezes zarządu dr Anny Bernaziuk i sześciu partnerów odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesowe, którzy zostali współwłaścicielami firmy w ramach management buy-out.

Już wkrótce krąg właścicieli zostanie poszerzony o kolejne osoby, które są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju naszej firmy. Chcemy, aby BDO było firmą audytorsko-doradczą, świadczącą usługi najwyższej jakości z silną strukturą partnerską, do której należeć będą w jak najszerszym zakresie partnerzy, którzy budowali sukces firmy w ostatnich latach, a jednocześnie dają gwarancję dalszego jej rozwoju. To niewątpliwie naturalny i kolejny krok w rozwoju BDO w Polsce.

dr Anna Bernaziuk

dr Anna Bernaziuk

Nowi właściciele i osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą to gwarancja na szybkie i potrzebne zmiany, aby na bieżąco reagować na zmieniającą się rzeczywistość i oczekiwania naszych klientów. To także możliwości poszerzania wachlarza naszych usług i zespołu specjalistów, którzy mogą zapewnić kompleksowe usługi na najwyższym poziomie nie tylko krajowym, lecz także europejskim i międzynarodowym.

Cały proces zmian właścicielskich został przeprowadzony przy ogromnym wsparciu międzynarodowej sieci BDO i przede wszystkim niemieckiej firmy z sieci BDO – BDO AG, która to została współudziałowcem, wsparła nas kapitałowo, a także wspiera nas od kilku miesięcy w zakresie know-how i narzędzi informatycznych.

Jak zmiany właścicielskie wpłyną na pozycję firmy na rynku?

Pozycja na rynku zależy m.in. od przyjętej strategii, a nasza od wielu lat jest konsekwentna. Strategia, którą przyjęliśmy kilka lat temu w zakresie współpracy z klientami, działa i przynosi zamierzone przez nas efekty. Coraz częściej mamy przyjemność pracować z firmami najlepszymi, największymi, o których można bez żadnej przesady powiedzieć, że są liderami w danej branży. Stawiamy na jakość naszej pracy, ale też na jakość klientów, realizując strategię, którą można określić „smart growth”. Podobne podejście w tym zakresie prezentuje cała sieć BDO.

Żeby podać więcej szczegółów, a tym samym zobrazować pozycję BDO na rynku, warto podać kilka liczb. Patrząc tylko na audyt, trzeba podkreślić, że co roku nasze zespoły badają ponad 800 sprawozdań finansowych, z czego blisko 100 to sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego. Portfel naszych klientów to podmioty reprezentujące najwyższy standard w zakresie raportowania. Przychody z tytułu badania tej grupy podmiotów, wraz z jednostkami zależnymi, to obecnie ponad 30 proc. przychodów z tytułu audytu.

Warto podkreślić, że co roku na współpracę z nami decyduje się ponad 100 nowych klientów i ta liczba stale rośnie.

Staramy się sukcesywnie budować coraz mocniejszą pozycję w badaniu dużych grup kapitałowych i spółek giełdowych. Już teraz jesteśmy liderem w badaniu spółek z niektórych branż. Jednocześnie doceniamy zaufanie klientów, którzy od wielu lat powierzają nam badanie swoich sprawozdań finansowych. BDO zawsze było znane na rynku z umiejętności długoterminowej i satysfakcjonującej współpracy z klientami.

Edyta Kalińska

Edyta Kalińska

To wszystko buduje naszą pozycję na rynku. Dzięki temu zgłaszają się do nas największe firmy w Polsce i chcą rozmawiać z nami o współpracy.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że BDO może się pochwalić bardzo silnym działem audytu, ale równie dynamicznie działamy i z roku na rok coraz większa grupa klientów chce z nami pracować w obszarach obsługi księgowej i płacowo-kadrowej, doradztwa podatkowego czy też doradztwa finansowego. Audyt to 50 proc. naszej działalności biznesowej, pozostałe 50 proc. to inne linie biznesowe.

Warto też podkreślić, że stale rozwijamy i zacieśniamy współpracę w ramach międzynarodowej sieci BDO nie tylko w zakresie obsługi klientów, ale również narzędzi, w tym zaawansowanych narzędzi IT i sztucznej inteligencji. Rozwijane przez sieć narzędzia zapewniają nam działanie w pełni zgodne ze standardami, prawem i regulacjami. Pozwalają również na świadczenie usług wysokiej jakości i dostarczanie interesariuszom właściwych i rzetelnych informacji. Na pewno wzmocni to naszą pozycję na rynku. Jesteśmy firmą nowoczesną i innowacyjną i w tych obszarach zamierzamy się dalej rozwijać.

Czy możemy zdradzić, jaka jest strategia rynkowa na najbliższe lata?

Oczywiście, odrobinę możemy. Strategia BDO w Polsce jest wspólna ze strategią całej sieci BDO. Jako sieć o zasięgu międzynarodowym możemy dynamicznie i efektywnie rozwijać m.in. narzędzia, które wykorzystujemy przy realizacji zleceń dla naszych klientów. To ma niebagatelne znaczenie, aby dzięki metodyce, ale także przy pomocy nowoczesnych narzędzi, świadczyć usługi, które będą odpowiedzią na rosnące oczekiwania regulatora i nadzorcy rynku, a jednocześnie będą spełniać zmieniające się oczekiwania klientów.

To wszystko powoduje, że jesteśmy w czołówce największych firm audytorskich na rynku.

Jakie są państwa główne kierunki rozwoju w kontekście wyzwań rynkowych, które stoją przed branżą audytorską?

Branża audytorska od wielu lat stawia czoła nowym wyzwaniom. Czasem można odnieść wrażenie, że one się po prostu nie kończą. Liczne zmiany w regulacjach, coraz szerszy nadzór, nacisk na przeprowadzanie badania skupionego na ocenie ryzyka, zwiększanie wymagań odnośnie do jakości to tylko część wyzwań, z którymi w swojej pracy mierzą się audytorzy. Jeśli do tego dołożymy galopującą wręcz globalizację, różną implementację przepisów chociażby na poziomie krajów UE, to chyba najtrudniejsze w pracy biegłego rewidenta jest zachowanie niezależności i wysokich wymagań regulatora.

Trzeba też jasno powiedzieć: badanie sprawozdań finansowych, zwłaszcza spółek publicznych, z roku na rok jest coraz bardziej wymagające i angażuje coraz większe zasoby i czasowe, i ludzkie. Nie dziwi więc fakt, że wiele firm audytorskich rezygnuje z obsługi tych klientów. To ich świadoma decyzja, bo wiedzą, że nie są w stanie przeprowadzić badania na właściwym poziomie, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami i obostrzeniami.

Tomasz Reiter

Tomasz Reiter

My idziemy w przeciwnym kierunku. Pomimo wyzwań związanych z badaniem sprawozdań finansowych i coraz bardziej restrykcyjnych regulacji chcemy być przede wszystkim firmą audytorską i działać w interesie publicznym.

Koncentrujemy się na znacznie większych klientach, w tym w szczególności dużych międzynarodowych grupach kapitałowych, wykorzystując międzynarodowy potencjał BDO. Nie obawiamy się badań trudnych i złożonych zagadnień i transakcji.

Tak jak wspomnieliśmy, konsekwentnie realizujemy strategię „smart growth”, w ramach której starannie oceniamy ryzyko, aby świadomie podejmować się zadań, które jesteśmy w stanie wypełnić i w najlepszy sposób wykorzystać nasze atuty – zespół doświadczony w badaniu spółek giełdowych, doświadczenie i narzędzia pozwalające na badanie dużych grup kapitałowych, międzynarodowa skala działalności sieci BDO.

Jak można ocenić regulacje dotyczące rynku audytu w Polsce oraz zaostrzenie przepisów związanych z nadzorem?

Nie jest żadną tajemnicą, że firmy audytorskie, ale też zawód biegłego rewidenta są dziedzinami, które można ocenić jako uregulowane bardzo restrykcyjne. Niektórzy praktycy twierdzą, że w tym obszarze od wielu lat mamy do czynienia z przeregulowaniem. Z drugiej strony można zaobserwować podejście, z którego wynika, że tak szczegółowe i ostre przepisy są niezbędne, bo tak duża odpowiedzialność spoczywa na biegłych rewidentach jako zawodzie zaufania publicznego. Co więcej, ta odpowiedzialność i wymagania wobec biegłych stale rosną – za chwilę biegli rewidenci będą mieli obowiązek przeprowadzania obowiązkowych badań raportów niefinansowych (ESG). A to, pamiętajmy, zupełnie inna dziedzina niż badanie sprawozdań finansowych. Niezbędna jest tu wiedza, również bardzo specjalistyczna, z wielu obszarów.

Każda firma audytorska jest ściśle regulowana i nadzorowana przez PANA. Kontrole regulatora praktycznie w każdej dużej firmie zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych są normalnością i przynajmniej raz w roku (a czasem i częściej) mają miejsce. Dzięki temu można sprawdzić, czy firma audytorska dopełnia wszystkich nałożonych na nią obowiązków i czy robi to właściwie. Rozumiemy i doceniamy misję Agencji, jaką jest zwiększenie zaufania do profesji biegłego rewidenta i podniesienie jakości świadczonych w Polsce usług audytorskich. Kontrole mają dla nas wymiar wartości dodanej, z tego powodu akceptujemy wszystkie zalecenia regulatora i bezzwłocznie je wdrażamy. Kierunek obrany przez PANA jest zresztą zgodny ze znanymi nam doświadczeniami w innych krajach Unii Europejskiej i wymieniamy się tymi doświadczeniami z naszymi koleżankami i kolegami z tych krajów.

Jednak wydaje się, że oczekiwania wobec PANA ze strony branży nie sprowadzają się tylko do kontroli naszej działalności. Chcielibyśmy z PANA prowadzić aktywny dialog na temat wymagań, ale i praktyki. To po części się dzieje, gdyż PANA organizuje regularne spotkania z przedstawicielami branży. Wydaje się, że niezwykle ważna jest rola PANA w określeniu i rekomendowaniu najlepszych praktyk, które wzmocnią rolę profesji biegłego rewidenta jako zawodu zaufania publicznego, gwaranta bezpieczeństwa i transparentności rynków finansowych.

Jak wygląda obecnie rynek pracy dla audytorów, jakie są perspektywy jego rozwoju oraz jakie są główne wyzwania stojące w tym obszarze przed firmą?

Branża audytu, ale i zawód biegłego rewidenta, od kilku lat boryka się z tym samym problemem – topniejącą liczbą chętnych do zajęcia się tą profesją. Z jednej strony młodzi nie chcą iść tą drogą, gdyż wymaga to dużego zaangażowania czasowego i efekty uzyskuje się po długim czasie, a młode pokolenie często potrzebuje szybkich i spektakularnych efektów. Z drugiej strony ten zawód dziś aktywnie uprawiają coraz starsi i część z nich zwyczajnie zaczyna myśleć o emeryturze. To powoduje, że mamy odpływ starszych i brak wystarczającego przypływu młodych biegłych rewidentów.

Konieczne jest stworzenie zachęt, które przyciągną nowe osoby do tego zawodu, a i one nie dają gwarancji, że tak się stanie. Wydaje się bowiem, że lista tego, co zniechęca (rosnące wymogi wobec audytorów i wysokie kary, liczne kontrole nadzorcy, częste i obszerne nowelizacje przepisów), jest dłuższa niż ta, którą można nazwać zachętami (możliwości stałego rozwoju czy współpracy z ciekawymi klientami).

Nadzieją na odwrócenie tej sytuacji są zmiany, które zachodzą w samym procesie badania, np. coraz powszechniejsze używanie nowoczesnych narzędzi. To z czasem może przekonać młodych, że biegły rewident to nie smutny pan czy pani z liczydłem lub kalkulatorem, zagrzebany po czubek głowy w papierach, lecz ekspert, który z użyciem nowych technologii może sprawnie i szybko przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa i wskazać na elementy, które są wątpliwe. To może być ciekawe, efektywne i satysfakcjonujące.

Trzeba też pamiętać, że wykonywanie zawodu biegłego rewidenta wymaga coraz większych kompetencji. Pojawiają się nowe rodzaje usług atestacyjnych, które zgodnie z przepisami mają być przeprowadzane przez biegłych rewidentów, jak chociażby poświadczanie raportowania niefinansowego. Osoby zajmujące się naszą profesją muszą posiadać bardzo szeroką i różnorodną wiedzę, co sprawia, że nie jest to zawód dla każdego.

Jaki wpływ będą miały na rynek audytorski i strategię firmy nowe, pojawiające się w ostatnim czasie narzędzia informatyczne, w tym coraz powszechniejsze modele językowe określane mianem sztucznej inteligencji?

Nowe technologie to codzienność w audycie od kilku lat i obserwujemy, że z roku na rok wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rośnie. Wszystko po to, aby wykonywane zadania mogły być bardziej precyzyjne, efektywne, ale i bezpieczne. Poprzez analizę dużych zbiorów danych audytor może ocenić wszystkie dane finansowe i nie korzystać z metod opartych na próbkowaniu. Wszechobecna cyfryzacja sprawia również, że coraz częściej nie jest możliwe badanie tradycyjnymi metodami i użycie zaawansowanych narzędzi jest konieczne. Badania nad możliwością automatyzacji pokazują jednak, że profesja biegłego rewidenta pomimo wykorzystania nowoczesnych narzędzi będzie zawsze wymagała zaangażowania człowieka. Wynika to ze specyfiki zawodu biegłego rewidenta, który musi krytycznie ocenić uzyskane dowody i wyniki analiz. Jego wiedza, doświadczenie, sceptycyzm i niezależny osąd w całym procesie mają kluczowe znaczenie dla całego badania. Oczywiście zmiany technologiczne i cyfryzacja sprawiły, że rola biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdań finansowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacząco się zmieniła. Nie oznacza to, że może go zastąpić sztuczna inteligencja, choć udział jej wykorzystania w badaniu będzie się z roku na rok zwiększał. Oznacza to, że biegli rewidenci muszą i nadal będą musieli rozwijać kompetencje cyfrowe.

Jakie obszary i kompetencje firma zamierza rozwijać poza obszarem audytu i jakie są w tym zakresie plany na najbliższe lata?

BDO jest firmą audytorsko-konsultingową. Oprócz audytu mamy równie silne działy zajmujące się kompleksową obsługą księgową i kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jesteśmy też bardzo aktywni w szkoleniach. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem. Mowa tu przede wszystkim o doradztwie podatkowym, ale też finansowo transakcyjnym. Wszystkie te obszary sukcesywnie rozwijamy i w wielu z nich jesteśmy firmą pierwszego wyboru dla wielu klientów. Z pewnością będziemy kontynuować rozwój wszystkich naszych linii biznesowych, uwzględniając potrzeby naszych klientów.

Materiał przygotowany przez BDO

Materiał przygotowany przez BDO

Jak obecnie wygląda struktura właścicielska BDO? W firmie zaszły zmiany.

Pozostało 99% artykułu
Biznes
Diesel, benzyna, hybryda? Te samochody Polacy kupują najczęściej
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?