Przychody przedsiębiorstw niefinansowych sięgnęły w okresie styczeń-czerwiec prawie 1,8 bln zł i były wyższe o 19,7 proc. niż rok wcześniej – wynika z poniedziałkowych danych GUS. Z kolei koszty wzrosły o 16,2 proc., co pozwoliło firmom znacząco poprawić wszystkie wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

I tak wynik finansowy brutto wyniósł 124 mld zł wobec 62,6 mld zł przed rokiem, a wynik finansowy netto sięgnął 103,9 mld zł i był wyższy aż o 106,1 proc. Zysk netto osiągnęło 76,9 proc. firm, podczas gdy rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 72,3 proc. (zysk netto tych podmiotów wyniósł 119,8 mld zł, o 41,4 mld zł więcej). Strata netto w przypadku pozostałych podmiotów wyniosła 16 mld zł, czyli o 12 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Wskaźnik rentowności obrotu netto poprawił się z 3,4 proc. do 5,8 proc. Wzrost rentowności dotyczył prawie wszystkich branż, przy czym w niektórych był on imponujący – np. w ICT – z 7,5 do 15,9 proc. Wyjątkiem była energetyka i obsługa nieruchomości, gdzie nastąpił spadek.

W I półroczu nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 67,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,9 proc. wyższe niż przed rokiem, podczas gdy rok wcześniej odnotowano spadek o 6,1 proc. – podaje też GUS.

W ramach wydatków inwestycyjnych wzrosły te na zakupy maszyn i urządzeń – o 8,3 proc. oraz środków transportu – o 42,9 proc. Zmniejszyły się natomiast nakłady na budynki i budowle (o 3,4 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 1,6 proc.).

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 58,2 proc. wobec spadku o 21,3 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 39,1 proc. wobec spadku o 2,1 proc.), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 33,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 18 proc.), handlu (o 15 proc. wobec spadku przed rokiem o 10,3 proc.), gospodarce komunalnej (o 12,9 proc. wobec wzrostu o 9,5 proc.), budownictwie (o 12,7 proc. wobec wzrostu o 17,9 proc.), informacji i komunikacji (o 9,1 proc. wobec spadku o 9 proc.). Zmniejszyły się za to nakłady inwestycyjne m.in. w górnictwie (o 8 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,3 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 3,6 proc. wobec spadku o 1,7 proc.) i energetyce (o 2,2 proc. wobec spadku o 8,4 proc.).