Bruksela wniosła przeciwko Polsce dwie sprawy. Pierwszy wniosek dotyczy niedostosowania prawa o paszach.  Polskie prawo przewiduje od 2013 r. zakaz stosowania GMO w paszach, co jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Druga sprawa jest poważniejsza i dotyczy braku kontroli nad wysiewaniem genetycznie modyfikowanych roślin na polach.

Zdaniem Komisji Polska nie spełniła wymogów dyrektywy z 2009 r. dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać z takich działań.

— Modyfikacja genetyczna mikroorganizmów, hodowanie ich kultur, składowanie, transport, niszczenie lub używanie w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z narażeniem ludzi i środowiska na ryzyko — argumentuje Komisja we wniosku do Trybunału.

Przypomina, że Polska nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom krajowym przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto Polska nieprawidłowo stosuje kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie.

W związku z zastrzeżeniami  Brukseli Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.  Ale nadal nie został on przyjęty przez Sejm.  — Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Także, że w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy — podaje Komisja.