Co­las po­dał w pią­tek, że sprze­da 16,67 proc. ak­cji w Co­fi­ro­ute za 800 mln eu­ro. Na­byw­cą ma być spół­ka Vin­ci, któ­ra po sfi­na­li­zo­wa­niu trans­ak­cji do 31 stycz­nia ma stać się je­dy­nym udzia­łow­cem ope­ra­to­ra, do któ­re­go na­le­ży 1700 km au­to­strad  w za­chod­niej Fran­cji i A86 pod Pa­ry­żem.

Pre­zes He­rve Le Bo­uc uwa­ża, że ofer­ta jest wy­jąt­ko­wo atrak­cyj­na. Co­fi­ro­ute nie bę­dzie mu­sia­ła pła­cić Co­las rocz­nej dy­wi­den­dy ok. 50 mln eu­ro, więc sprze­da­na część  po­win­na dać  Co­las przy­cho­dy net­to rzę­du 380 mln eu­ro. – Ofe­ro­wa­na ce­na jest  do­brą oka­zją do lep­sze­go za­in­we­sto­wa­nia pie­nię­dzy gdzie in­dziej – do­dał.

Ce­na sprze­da­ży ozna­cza 12,4-krot­ność zy­sku EBIT Co­fi­ro­ute z 2012 r., ale znacz­ną część tej su­my przej­mie fir­ma mat­ka Co­las, kon­glo­me­rat Bo­uy­gu­es – stwier­dzi­li ana­li­ty­cy z CM-CIC Se­cu­ri­ties.

Bo­uy­gu­es i Co­las sta­ra­ły się od kil­ku lat sprze­dać udzia­ły w Co­fi­ro­ute. Prze­szko­dą by­ła zbyt wy­gó­ro­wa­na ce­na. „Ostat­nie trud­niej­sze wa­run­ki w sek­to­rze łącz­no­ści skło­ni­ly Bo­uy­gu­es do zmia­ny sta­no­wi­ska i uzgod­nie­nia z Vin­ci umo­wy ko­rzyst­nej dla obu stron. Trans­ak­cję za­war­to na do­brych wa­run­kach dla Vin­ci, któ­ra przej­mie wy­łącz­ną kon­tro­lę nad Co­fi­ro­utes"– na­pi­sa­no w ko­mu­ni­ka­cie.