"Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, zidentyfikowane w cyklicznej ankiecie na ten temat. Komitet ocenił, że na skutek pandemii COVID-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Jako nowe i istotne jego źródło wskazano straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii" - napisano w komunikacie.

"Ponadto, możliwe jest nadmierne ograniczenie przez banki dostępności kredytu" - dodano. W innej opublikowanej dzisiaj analizie Narodowy Bank Polski wskazał jednak, że słabość sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego ma charakter cykliczny, wynika z dobrej płynności firm wstrzymujących inwestycje i zasilanych tarczami antykryzysowymi.

KSF dodał, że istotnym słabym punktem w systemie bankowym pozostaje portfel walutowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, w kontekście rozstrzygnięć krajowych sądów w tych sprawach. Ostatnio coraz więcej orzeczeń jest korzystnych dla klientów, powoduje to, że przybywa też szybko pozwów. Banki zwiększają więc rezerwy na ten cel, co istotnie obniża ich rentowność. KSF zapoznał się też z informacją na temat bieżącej sytuacji w obszarze portfela mieszkaniowych kredytów walutowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi dotyczącymi umów kredytowych tego rodzaju.

Według KSF źródłem ryzyka pozostaje również trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych oraz możliwość wystąpienia efektu zarażania. W komunikacie po posiedzeniu KSF podano, że zapoznał się on z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"Pandemia Covid-19 dotknęła sektor nieruchomości mieszkaniowych w okresie szczytu koniunktury i przyczyniła się do osłabienia aktywności na tym rynku. W wyniku pandemii doszło też do osłabienia popytu na kredyt mieszkaniowy i zaostrzenia warunków jego udzielania przez banki. Jednocześnie w porównaniu do innych kategorii kredytów, obserwowany spadek dynamiki kredytów mieszkaniowych i ryzyko wystąpienia nadmiernego ograniczenia kredytu są relatywnie niewielkie" - napisano.

Komitet omówił przedstawione przez BFG propozycje dotyczące zmiany metodyki wyznaczania MREL w związku z implementacją nowej dyrektywy regulującej kwestie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Ponadto KSF, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania w II i III kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora