Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła od dzisiaj działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja" w Kędzierzynie -Koźlu (Twoja SKOK) oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. Powód? Aktywa Twojej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Udzielona w latach 2013–2015 r. pomoc finansowa tej kasie przez Kasę Krajową okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności. Na początku lutego bieżącego roku Kasa Krajowa poinformowała Twoją SKOK i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej, pozwalającej Kasie na utrzymanie relacji funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 proc. w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych.

Wcześniej, w maju 2016 r., do Twojej SKOK został przez KNF wprowadzony zarządca komisaryczny, następnym krokiem było poszukiwanie podmiotu mogącego przejąć tę kasę (najpierw wśród innych kas – żadna nie była do tego zdolna, później wśród banków). W odpowiedzi na ogłoszenie KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji Twojej SKOK wyraził jeden z banków komercyjnych, ale po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji kasy zrezygnował z tej inwestycji.

Na koniec marca Twoja SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 52,5 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76,2 mln zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków Twojej SKOK wynosiły 170,3 mln zł. Zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro (czyli obecnie 422 tys. zł), niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

To kolejny problem kasy spółdzielczej. Jak dowiedzieliśmy się na początku lutego z KNF, zarządcy komisaryczni wprowadzeni przez nadzorcę działali wtedy w siedmiu kasach. Jeśli nic innego się nie zmieniło, dziś byłoby to w pięciu, bo SKOK Wielkopolska, mający ok. 300 mln zł depozytów, upadł, a KNF wnioskuje o zawieszenie i upadłość Twojej SKOK).