fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 31 grudnia 2007

- zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj miał stracić moc art. 442 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1166). Sejm uchylił ten przepis w całości i uchwalił nowy – art. 442 prim, który obowiązuje od 10 sierpnia 2007 r. (DzU nr 80, poz. 538)
- prezydent RP zdecydował o użyciu (przedłużeniu) polskich kontyngentów wojskowych:
– do 30 czerwca 2008 r. w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ w Syrii (367 żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy)
– do 31 października 2008 r. w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku (do 900 żołnierzy i pozostałych osób w Iraku oraz 300 żołnierzy i pozostałych osób w odwodzie na terytorium RP)
– do 31 grudnia 2008 r. w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie (do 400 żołnierzy i pozostałych osób) (MP nr 100, poz. 1087, 1088 i 1089)
- dowody wydane przed 1 stycznia 2001 r. – i nie wymienione do dzisiaj – od 1 stycznia 2008 r. stwierdzają tożsamość osoby oraz poświadczają obywatelstwo polskie tylko do 31 marca 2008 r. (DzU nr 191, poz. 1363)
- zmienione rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 230, poz. 1697)
- rozporządzenie o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy zwalniało z tego obowiązku – do 31 grudnia 2007 r. – wymienione w nich wyroby. Minister finansów zwolnienie to wydłużył do 31 grudnia 2009 r. (DzU nr 236, poz. 1739)
- po raz kolejny został przesunięty – na 1 stycznia 2009 r. – termin wejścia w życie przepisów dotyczących sądownictwa wojskowego, tj. art. 647 i art. 650 § 3 kodeksu postępowania karnego (DzU nr 247, poz. 1823)
- zgodnie ze zmienionym § 2 ust. 2 rozporządzenia o warunkach prowadzenia składów podatkowych za miejsce magazynowania paliw silnikowych oraz olejów opałowych uznaje się również „zbiorniki nadziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji – jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r.” (DzU nr 247, poz. 1829)
- zmodyfikowane rozporządzenie o receptach lekarskich (DzU nr 247, poz. 1843)
- dwa znowelizowane rozporządzenia prezesa Rady Ministrów dotyczące służby cywilnej, a ściślej mówiąc:
– przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; korekty dotyczą załącznika o rodzajach dokumentów potwierdzających znajomość obcego języka (DzU nr 249, poz. 1857)
– uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej; uchylone przepisy znoszą niektóre przywileje (DzU nr 249, poz. 1858)
- minister gospodarki uchylił swoje rozporządzenia o połączeniu 1 stycznia 2008 r. (o czym informowaliśmy 27 grudnia): Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (DzU nr 249, poz. 1863); Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego (DzU nr 249, poz. 1864)
- nie do końca 2007 r., lecz do 29 czerwca 2009 r. można przekazywać dane– potrzebne organom paszportowym wydającym paszport za granicą – w formie dokumentów papierowych (DzU nr 251, poz. 1887)
- rozporządzenie ministra finansów o zasadach rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska; rozporządzenie weszło w życie ostatniego grudnia, ale z mocą od 20 września 2007 r. (DzU nr 250, poz. 1871)
- nowa treść § 31 (dotyczącego egzaminu i postępowania kwalifikacyjnego) rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień i licencji rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (DzU nr 250, poz. 1874)
- minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalił współczynnik średniej wydajności z 1 ha na: 0,2306 t dla długiego włókna lnianego; 0,2306 t dla krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi (DzU nr 250, poz. 1878)
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DzU nr 250, poz. 1883)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA