fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 stycznia 2008

Uwaga! Jeśli przy Dzienniku Ustaw nie podano roku wydania, oznacza to, że pochodzi z 2007 roku
ADMINISTRACJA TERENOWA
- niektóre kompetencje i zadania wojewodów przeszły na marszałków województwa zgodnie z korektami wprowadzonymi w trzech ustawach: o odpadach, prawo ochrony środowiska i prawo wodne (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1462) >> "Marszałkowie zastąpią wojewodów"
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
- zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o zakresie i kierunkach działań tytułowej Agencji (DzU nr 250, poz. 1868)
BANKI, RYNEK BANKOWY
- znowelizowana tego samego dnia co prawo bankowe ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU nr 42, poz. 272) >> "Nadzór nad bankami przechodzi w nowe ręce"
BANKI, RYNEK FINANSOWY
w związku z obowiązującą od 29 września 2006 r. ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do następujących ustaw: o rachunkowości, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska, prawo bankowe, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, o Narodowym Banku Polskim, o praniu pieniędzy (nazwa potoczna), o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami, o elektronicznych instrumentach płatniczych, o udostępnianiu informacji gospodarczej, prawo upadłościowe i naprawcze, o Banku Gospodarstwa Krajowego (DzU z 2006 r. nr 157, poz. 1119)zmienione rozporządzenie ministra finansów dotyczące zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (DzU nr 128, poz. 887)
CUDZOZIEMCY
- zgodnie z rozporządzeniami ministra spraw wewnętrznych i administracji utworzone zostały dwa strzeżone ośrodki dla cudzoziemców: w Białej Podlaskiej (DzU nr 178, poz. 1262) oraz Białymstoku (DzU nr 197, poz. 1434)
CZYNSZE
- dwa wzory wskazane przez ministra infrastruktury – jeden adresowany do zarządców nieruchomości, drugi do gmin – na temat danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (DzU nr 250, poz. 1873)
DOŻYWIANIE
część dotacji przyznanej województwu na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 (tj. utworzenie lub doposażanie punktu przygotowania lub wydawania posiłków) i § 10 ust. 2 (tj. koszty dowozu posiłków) w roku 2008 i 2009 nie może być większa niż 20 proc. w każdym roku – to treść § 10b dodanego do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (DzU nr 241, poz. 1761)
DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W ustawie o działach administracji rządowej art. 32 ust. 1 pkt 4 ma teraz taką treść: Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy: „4) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym: a) działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej, b) w zakresie obronności państwa – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej” (DzU nr 107, poz. 732)
DROGI
- dwa rozporządzenia ministra transportu, z których jedno zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, a drugie tę kategorię odbiera (DzU nr 180, poz. 12841285)
- kolejne rozporządzenie tegoż ministra ustala przebieg dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim (DzU nr 227, poz. 1679) >> "Korekty na drogowej mapie Polski"
ENERGETYKA
- art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a znowelizowanego prawa energetycznego (DzU nr 21, poz. 124)
- § 13 rozporządzenia ministra gospodarki o warunkach funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93, poz. 623)
- art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DzU nr 130, poz. 905) >> "Kolejny etap reformy w branży energetycznej"
FINANSE GMIN
- znowelizowane ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU nr 191, poz. 1370) >> "Państwo dopłaci do ulgowych biletów na pekaes"
FINANSE PUBLICZNE
- niektóre przepisy z trzykrotnie zmienianego rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 48, poz. 322; nr 128, poz. 890; nr 234, poz. 1721)
GAZY: HANDEL EMISJAMI
- art. 49 ust. 1 pkt 1 uchwalonej ponad trzy lata temu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU z 2004 r. nr 281, poz. 2784) >> "Niepewny handel jednostkami redukcji"
GMINY, MIASTA
- art. 3b zmienionego w ubiegłym roku rozporządzenia Rady Ministrów ustalającego granice niektórych gmin i miast oraz nadającego miejscowościom status miasta (DzU z 2006 r. nr 245, poz. 1778) oraz tegoroczne nowe na ten sam temat (DzU nr 136, poz. 961) >> "Zmiany na mapie administracyjnej Polski"
GÓRNICTWO
- ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 (DzU nr 192, poz. 1379) >> "Będzie mniej kopalń i pomoc dla górników"
INSTYTUTY
- minister gospodarki zadecydował o połączeniu:
– Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie (DzU nr 196, poz. 1417)
– Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchen w Toruniu, Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu, Instytutu Przemysłu Gumowego Stomil w Piastowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu (DzU nr 196, poz. 1418)
– Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata, oba w Krakowie (DzU nr 196, poz. 1419)
– Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Poltegor-Instytut Instytutu Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu (DzU nr 205, poz. 1487)
– Instytutu Elektrotechniki w Warszawie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej Metrol w Zielonej Górze (DzU nr 205, poz. 1488)
– Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu (DzU nr 212, poz. 1565)
– Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, oba w Warszawie (DzU nr 219, poz. 1625)
KOMORNICY
Niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (DzU nr 112, poz. 769); >>"Komornik zmienia status" i "Nie da się przerobić komornika na przedsiębiorcę"
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
- zmienione rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczące:
– ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu,
– wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS oraz sposobu i miejsca ich udostępniania,
– sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz treści wpisów w tych rejestrach (DzU nr 228, poz. 1682, 1683, 1684); >> "Będą zmiany w formularzach"
ODPADY
- rozporządzenie ministra środowiska w sprawie:
– warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (DzU nr 101, poz. 687)
– zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (DzU nr 101, poz. 688) >> "Raport o środowisku bardziej szczegółowy"
ORDERY I ODZNACZENIA
- rozporządzenie prezydenta RP o nowych odznaczeniach: Gwiazda Afganistanu i Gwiazda Iraku (DzU nr 151, poz. 1074) >> "Gwiazdy Iraku i Afganistanu dla polskich żołnierzy"
OŚWIATA
- niektóre przepisy zmodyfikowanego rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU nr 14, poz. 86) >> "Zwiększy się rola kuratora oświaty"
- znowelizowana we wrześniu ustawa o systemie oświaty (DzU nr 181, poz. 1292) >> "Powstanie więcej małych przedszkoli"
PALIWA
- rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (DzU nr 189, poz. 1354) >> "Od nowego roku wysokie grzywny za paliwo złej jakości "
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
- wzór legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne (MP nr 92, poz. 1007)
PODATKI
- obniżony do równowartości 150 tys. euro limit przychodów, powyżej którego następuje utrata prawa do ryczałtu, czyli niektóre przepisy znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2006 r. nr 217, poz. 1588)
- ostatnia część przepisów rozporządzenia ministra finansów określającego rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DzU z 2006 r. nr 146, poz. 1060 i z 2007 r. nr 16, poz. 91)
- kolejne jego rozporządzenie dotyczy zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (DzU nr 102, poz. 696)
- nowe wzory załączników do dwóch rozporządzeń wskazujących terminy składania deklaracji i tryb wpłat z zysku przez:
– przedsiębiorstwa państwowe (DzU nr 164, poz. 1164),
– jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (DzU nr 164, poz. 1165)
- art. 17 ust. 1 pkt 5 zmienionej 23 sierpnia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący zakresu zwolnienia od podatku dochodów klubów sportowych (DzU nr 171, poz. 1208)
- normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (DzU nr 187, poz. 1329)
- podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych płacą co miesiąc zryczałtowany podatek stanowiący równowartość 180 euro – to jedyna zmiana w ustawie o grach i zakładach wzajemnych (DzU nr 192, poz. 1380)
- znowelizowane 19 września dwie ustawy: o podatku od towarów i usług; o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU nr 192, poz. 1382)
- wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DzU nr 205, poz. 1484)
- wzory informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (DzU nr 212, poz. 1563)
- rozporządzenie ministra finansów na temat rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (DzU nr 230, poz. 1693); podatkom w całości była poświęcona DF z 6 grudnia
PODZIAŁ TERYTORIALNY
W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego zmienił się załącznik nr 1 „Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju” w części dotyczącej Szczawnicy w powiecie nowotarskim i Boguchwały w powiecie rzeszowskim (DzU nr 192, poz. 1386)
POLITYKA PIENIĘŻNA
- uchwała Rady Polityki Pieniężnej w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008 (MP nr 74, poz. 799)
POŚREDNICY I ZARZĄDCY
- dotyczące zarządców i pośredników przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 173, poz. 1218) >> "Zmiana zasad dostępu do zawodu pośrednika"
RODZINY ZASTĘPCZE
- dwa przepisy dotyczące rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem ze zmienionego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej (DzU nr 201, poz. 1456) >> "Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych"
- niektóre przepisy rozporządzenia tego samego ministra w sprawie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dzieci z tych rodzin, spokrewnionych i niespokrewnionych, oraz z innych placówek wychowawczych (DzU nr 208, poz. 1507) >> "Więcej dla dzieci"
SĄDY, PROKURATURA
- znowelizowana ustawa o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury; jednocześnie z nią zostały zmienione następujące ustawy: o prokuraturze, prawo o ustroju sądów wojskowych, o pracownikach sądów i prokuratury, o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 64, poz. 433) >> "Wspólna centralna aplikacja sędziów i prokuratorów"
- art. 14a zmodyfikowanej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, według którego podwyżki wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury następują w terminach i na zasadach obowiązujących pracowników budżetówki nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (DzU nr 102, poz. 690)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości o zmianach dotyczących sądów w Poznaniu (DzU nr 163, poz. 1161) >> "Poznański sąd do podziału"
SŁUŻBA CYWILNA
- tylko niektóre, dotyczące dodatku specjalnego do wynagrodzenia, przepisy zmienionej prawie dwa lata temu ustawy o służbie cywilnej (DzU z 2006 r. nr 170, poz. 1218) >> "Dodatki do wynagrodzeń w służbie cywilnej"
STATYSTYKA
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (DzU nr 214, poz. 1573)
ŚRODOWISKO
- art. 147a ust. 1, 1a i 1b; art. 175 ust. 56a; art. 178 ust. 1a znowelizowanego prawa ochrony środowiska (DzU nr 88, poz. 587) >> "Ekologiczne pomiary tylko w niektórych laboratoriach"
- rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (DzU nr 101, poz. 686) >> "Inne formularze dotyczące osadów ściekowych"
- kolejne jego rozporządzenie mówi o okresowych badaniach poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (DzU nr 221, poz. 1645) >> "Inspektor ochrony środowiska zbada pola elektromagnetyczne"
- dotyczący ochrony przed hałasem § 7 pkt 2 – 4 rozporządzenia o udostępnianiu informacji o środowisku (DzU nr 120, poz. 828) >> "Raport o środowisku bardziej szczegółowy"
WOJSKO
Dotyczący poświadczenia bezpieczeństwa § 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie zadań pełnomocników ochrony oraz wymagań w zakresie ochrony fizycznej jednostek organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych (DzU nr 126, poz. 876)
Znowelizowana ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; razem z nią zmiany objęły następujące ustawy: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, o dyscyplinie wojskowej, o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, o służbie cywilnej, o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (DzU nr 176, poz. 1242) >> "Wojsko zmienia politykę kadrową"
Wielokrotność kwoty bazowej stanowiąca przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wynosi: 2,48 od 1 stycznia 2008 r., 2,60 od 1 stycznia 2009 r. (DzU nr 192, poz. 1383 oraz nr 219, poz. 1624)
Do 31 grudnia 2009 r. liczba stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP ma wynieść 27 tys. oficerów, 49 tys. podoficerów, 17 tys. szeregowych (DzU nr 212, poz. 1550)
Z kolei liczba poborowych, którzy w 2008 r. mogą być powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej – 75 tys., do przeszkolenia wojskowego – do 1200 absolwentów uczelni i do 3600 studentów, do służby w oddziałach prewencji policji – do 4500 (DzU nr 212, poz. 1553)
EMERYTALNE KONTA INDYWIDUALNE
- rozporządzenie Rady Ministrów o przekazywaniu przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (DzU nr 245, poz. 1805)
KASY REJESTRUJĄCE
- nowe rozporządzenie ministra finansów o kasach rejestrujących (DzU nr 245, poz. 1807) >> "Kolejne pół roku bez kas fiskalnych"
KOMORNICY
- opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia jest równa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (DzU nr 244, poz. 1799)
KREW
- składająca się z dziewięciu pozycji tabela wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 r. (DzU nr 242, poz. 1778)
LEKI
- minister zdrowia zmienił trzy rozporządzenia dotyczące leków i wyrobów medycznych, a konkretnie:
– limitów cen tych, które są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,
– cen urzędowych hurtowych i detalicznych,
– wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (DzU nr 245, poz. 1812, 1813, 1814)
MIEJSCOWOŚCI: NAZWY
- jak każdego roku minister spraw wewnętrznych i administracji ustalił, zmienił i zniósł urzędowe nazwy niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych (DzU nr 245, poz. 1811)
NIEPEŁNOSPRAWNI
- straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (DzU nr 245, poz. 1806)
- do 30 czerwca 2014 roku ma obowiązywać rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810)
ODPADY
- ustalony przez Radę Ministrów wykaz jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (DzU nr 106, poz. 723) >> "Wywóz śmieci droższy o kilkadziesiąt procent"
PODATKI
- wydane na podstawie ordynacji wyborczej cztery rozporządzenia (pierwsze i ostatnie są nowe, drugie i trzecie to nowelizacje) ministra finansów dotyczące:
– rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym,
– zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe,
– struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (DzU nr 246, poz. 1817, 1818, 1819, 1820)
- on też modyfikował wykaz podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (DzU nr 245, poz. 1808)
WETERYNARIA
- niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (DzU nr 52, poz. 345)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (DzU nr 220, poz. 1635) >> "Elektroniczny czip zidentyfikuje zwierzę"
AGENCJA WYWIADU
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o rodzajach stanowisk w Agencji, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (DzU nr 207, poz. 1496)
BANKI
- rozporządzenie, które określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat od banków na pokrycie kosztów nadzoru nad nimi (DzU nr 249, poz. 1855)
BIAŁACZKA BYDŁA
- Rada Ministrów ustaliła program zwalczania enzootycznej białaczki bydła (DzU nr 249, poz. 1852)
EMERYTURY I RENTY
- znowelizowana we września ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w całości poświęcona waloryzacji (DzU nr 191, poz. 1368)
FARMACEUCI
- niektóre przepisy rozporządzenia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (DzU nr 210, poz. 1539)
GÓRNICTWO
- nowy wykaz szesnastu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań i oceny wyrobów stosowanych w zakładach górniczych (DzU nr 249, poz. 1853)
INSTYTUTY
- minister rolnictwa i rozwoju wsi zdecydował o połączeniu 1 stycznia 2008 r. czterech placówek: Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie (DzU nr 247, poz. 1836)
KARTA NAUCZYCIELA
- zmienione trzy przepisy płacowe, z których wynika, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82 proc. kwoty bazowej, a kwota bazowa dla 2008 r. to 2074,15 zł; podwyżka wynagrodzeń następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku; ostatni przepis dotyczy corocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DzU nr 247, poz. 1821)
KONKURENCJA
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyłączenia:
– niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (DzU nr 230, poz. 1691)
– określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (DzU nr 230, poz. 1692) >> w wydaniu z 22 – 23 grudnia
KOPALINY: OPŁATY
- stawki opłat eksploatacyjnych za poszczególne kopaliny (DzU nr 211, poz. 1541)
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
- niektóre przepisy znowelizowanej w sierpniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące m.in. leczenia za granicą czy składek od prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (DzU nr 166, poz. 1172)
- jeden przepis rozporządzenia ministra finansów o zasadach prowadzenia gospodarki finansowej NFZ (DzU nr 212, poz. 1564)
NIEPEŁNOSPRAWNI
- część przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących głównie składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie pracodawców (DzU nr 115, poz. 791) „DF” 5 grudnia
- trzy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie:
– refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych,
– dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
– udzielenia pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (DzU nr 240, poz. 1754, 1755, 1756) „DF” 2 stycznia
NIERUCHOMOŚCI
- znowelizowana we wrześniu ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o której wielokrotnie pisaliśmy (DzU nr 191, poz. 1371)
ODPADY
- rozporządzenie określające roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU nr 109, poz. 752)
- prowadzenie centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wymaga zbierania i przetwarzania licznych informacji. Jakich? Na to pytanie odpowiada rozporządzenie ministra środowiska (DzU nr 133, poz. 930)
- stawki opłat produktowych dla: opakowań i poszczególnych produktów (DzU nr 247, poz. 1840)
- rozporządzenie o stwierdzaniu kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (DzU nr 247, poz. 1841)
OŚWIATA
- algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. (DzU nr 247, poz. 1825)
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
- prezes Rady Ministrów określił tryb i formy współdziałania licznych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (DzU nr 250, poz. 1870)
PODATKI
- zmienione rozporządzenie ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych (DzU nr 249, poz. 1860)
- jego następne zmodyfikowane rozporządzenia poświęcone są VAT, a konkretnie dotyczą:
– zwrotu tego podatku niektórym podmiotom (DzU nr 248, poz. 1848)
– wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (DzU nr 249, poz. 1861)
– nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
PRACA: BEZPIECZEŃSTWO
- badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy przeprowadzają laboratoria posiadające akredytację na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Do 31 grudnia 2008 r. mogą je wykonywać także niektóre laboratoria, np. Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 241, poz. 1772)
- rozporządzenie o rzeczoznawcach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 247, poz. 1835)
PRAWO CELNE
- minister finansów wyznaczył dyrektorów izb celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (DzU nr 182, poz. 1302)
- jego kolejne rozporządzenia dotyczą:
– warunków wykonywania czynności kontroli celnej (DzU nr 234, poz. 1719)
– rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (DzU nr 234, poz. 1720) >> "Kontrole firm rzadsze, ale dokładniejsze"
PROKURATURA
- zmiany dotyczące obszaru właściwości niektórych prokuratur (DzU nr 247, poz. 1839)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: POMOC FINANSOWA
- osoba prawna, mająca siedzibę w Polsce i wykonująca zadania tzw. partnera sieciowego, może otrzymać pomoc finansową niezwiązaną z programami operacyjnymi, tj. bezzwrotne wsparcie na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (DzU nr 149, poz. 1048)
- rozporządzenie Rady Ministrów o pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych (DzU nr 210, poz. 1522) >> "Zagraniczny certyfikat za pół ceny"
ROŚLINY
- wykaz terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (DzU nr 234, poz. 1723)
SĄDY
- rozporządzenia ministra sprawiedliwości: – dotyczące sądów: rejonowych prowadzących księgi wieczyste; rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe; rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych; gospodarczych; pracy i ubezpieczeń społecznych (DzU nr 243, poz. 1790, 1791, 1792, 17951796) – które znoszą i tworzą niektóre sądy grodzkie (DzU nr 243, poz. 1793) – o utworzeniu Sądu Rejonowego w Piasecznie (DzU nr 243, poz. 1794) SĄDY: KSIĘGI WIECZYSTE - w dwóch rozporządzeniach ministra sprawiedliwości w sprawie: zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym; sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi do struktury księgi wieczystej w systemie informatycznym zmieniły się załączniki nr 1 „Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych” (DzU nr 250, poz. 1880) SPORT - art. 53 znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej dotyczący prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji oraz odnoszący się do wykonywania badań z zakresu medycyny sportowej i art. 27 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej na temat wykonywania badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do 21. roku życia (DzU nr 171, poz. 1208) STATYSTYKA - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU nr 251, poz. 1885) - trzy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie: – Nomenklatury Scalonej (DzU nr 243, poz. 1784) – Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU nr 243, poz. 1785) – programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (zmiana) (DzU nr 243, poz. 1786) STRAŻ GRANICZNA - dwa zmienione rozporządzenia o Straży Granicznej dotyczące: – przyznawania (i zwrotu) funkcjonariuszom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (DzU nr 217, poz. 1615) – świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom i członkom ich rodzin (DzU nr 241, poz. 1771) ŚRODKI SPOŻYWCZE - dotyczące żywienia niemowląt § 15 – 20 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (DzU nr 209, poz. 1518) >> "Karmienie piersią nadal lepsze od butelki" ŚRODOWISKO - wzór wniosku o wpis do rejestru weryfikatorów środowiskowych (DzU nr 247, poz. 1842) ŚWIADCZENIA RODZINNE - kolejne jej rozporządzenie, zmodyfikowane, dotyczy trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych, z dwoma nowymi załącznikami; do sprawozdań za IV kwartał 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (DzU nr 250 poz. 1869) ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - minister zdrowia określił sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne (DzU nr 250, poz. 1884) TELEKOMUNIKACJA - w 2008 r. wysokość wskaźnika przy obliczaniu opłaty telekomunikacyjnej wynosi 0,0329 proc.; uiszcza ją telekomunikacyjny przedsiębiorca (DzU nr 234, poz. 1722) TRANSPORT DROGOWY - § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia o opłatach ewidencyjnych, z którego wynika, że 50 gr kosztuje wydanie m.in. dowodu rejestracyjnego czy nalepki kontrolnej, a 1 zł wpisanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu (DzU nr 121, poz. 839) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - niektóre przepisy zmienionego rozporządzenia określającego wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 220, poz. 1634) > w „DF” z 5 grudnia UCHYLONE AKTY PRAWNE - Rada Ministrów uchyliła swoje rozporządzenie z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (DzU nr 249, poz. 1854) UCZELNIE - rozporządzenie o sposobie prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (DzU nr 52, poz. 348) - drugie, zmienione, mówi o trybie udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie (DzU nr 52, poz. 349) VAT - częściowo zmienione załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (DzU nr 251, poz. 1886) WOJSKO - Rada Ministrów określiła limit świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2008 r. na rzecz obrony (DzU nr 243, poz. 1783) - rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (DzU nr 243, poz. 1788) - zmienione rozporządzenie o zwalnianiu żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (DzU nr 248, poz. 1849) WYNAGRODZENIA - pracownikami sfery budżetowej są także „osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi” – to jedyna zmiana wprowadzona 5 lipca do ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (DzU nr 147, poz. 1030) - od 1 stycznia 2008 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1126 zł (DzU nr 171, poz. 1209); >> "Rośnie minimalna płaca pracownika" - rozporządzenie określające sposób ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe (DzU nr 249, poz. 1856) - kolejne akty prawne dotyczą wynagrodzeń: – przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców (DzU z 2006 r. nr 183, poz. 1358) – nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach; ściślej mówiąc, chodzi o pomoc zdrowotną dla nich, na którą przeznacza się corocznie 0,3 proc. rocznego planu wydatków na wynagrodzenia (DzU nr 121, poz. 837) – egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (DzU nr 197, poz. 1437) – policjantów; wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej ich przeciętne uposażenie to 2,48 (DzU nr 204, poz. 1468) – funkcjonariuszy Straży Granicznej: 2,50 (DzU nr 204, poz. 1469) – funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej: 2,37 (DzU nr 204, poz. 1470) – funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu: 2,58 (DzU nr 204, poz. 1471) – funkcjonariuszy Służby Więziennej: 2,48 (DzU nr 212, poz. 1560) – żołnierzy zawodowych; stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia od 2200 zł do 14 400 zł (DzU nr 235, poz. 1727) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - dwa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie: – kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (DzU nr 241, poz. 1762) – średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (DzU nr 241, poz. 1763) >> w wydaniu z 29 – 30 grudnia ZATRUDNIENIE - kilka przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 176, poz. 1243) >> w wydaniu z 20 grudnia ZUŻYTY SPRZĘT - niektóre przepisy zmienionej ponad dwa lata temu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1495) - akty wykonawcze do tej ustawy, tj. trzy rozporządzenia ministra środowiska określające: – sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (DzU z 2006 r. nr 12, poz. 78) – stawki opłat produktowych (DzU z 2006 r. nr 19, poz. 152) – wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania (DzU z 2006 r. nr 34, poz. 241); >> w wydaniu z 17 grudnia - do opłat o charakterze sankcyjnym minister finansów zaliczył także te, które są określone w art. 64 ust. 2 i art. 69 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2006 r. nr 64, poz. 451) ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ - niektóre przepisy, dotyczące głównie transportu sanitarnego, zmienionej dwa lata temu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2006 r. nr 143, poz. 1032; tekst jednolity: DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) - kolejna jej nowelizacja, z 2007 r., poświęcona jest przede wszystkim czasowi pracy, w tym lekarzy, o czym parokrotnie na tych łamach pisaliśmy, np. w „DF” z 5 grudnia i >> "Co po dyżurach lekarskich: wolne czy więcej pieniędzy" (DzU nr 176, poz. 1240) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE - to rozporządzenie wskazuje wymagania, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wprowadzenie danych do systemu informatycznego Agencji, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (DzU nr 170, poz. 1199) - minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał maksymalną wysokość opłat pobieranych za: dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi hodowlanej lub rejestru; wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten wpis; wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie – będących przedmiotem handlu – zwierząt hodowlanych z gatunków bydło, owce, kozy i świnie; materiału biologicznego wskazanych zwierząt, a także materiału biologicznego koniowatych (DzU nr 250, poz. 1876) - on też podał wysokość opłaty pobieranej przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych (DzU nr 250, poz. 1877)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA